Z Nowym Rokiem wolnym krokiem

Robert Jaroszewski        02 stycznia 2017        Komentarze (0)

Parafrazując w tytule znane przysłowie „z Nowym Rokiem nowym krokiem” informuję, że wciąż oczekujemy na nowelizację zezwoleń na pracę cudzoziemców, która miała wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Z Waszych doniesień wynika, że nie spieszno Wam do zmian. Ustawodawcy najwyraźniej też, według stanu na dziś, ostatnia aktywność poczyniona w tym temacie miała miejsce 8 grudnia 2016 r., ale etap Rady Ministrów rozpoczął się 25 października 2016 r.

Czekamy.

Odmowa wydania wizy przez Konsula

Robert Jaroszewski        05 grudnia 2016        Komentarze (0)

Sprawa, jaką wielu z Was przerabiało osobiście – odmowa wydania wizy przez Konsula.

Zaczyna się „coś” dziać w temacie prawa do Sądu w przypadku odmowy, ale nie wiadomo z jakim skutkiem.

Podsyłam tu link do artykułu w Rzeczpospolitej.

Miłej lektury, temat omówiono wyczerpująco.

Zezwolenie na pracę krótkoterminową

Robert Jaroszewski        04 listopada 2016        Komentarze (0)

Co nas czeka:

Zezwolenie typu „K” wydawane na czas określony, który łącznie z okresami poprzednio udzielonych zezwoleń na pracę krótkoterminową dla danego cudzoziemca nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w roku kalendarzowym stojące u podstaw wizy „05b”.

Zezwolenie wydawane dla określonego cudzoziemca.

Zezwolenie wydawane dla obywateli następujących państw:

Republiki Armenii;

Republiki Białorusi;

Republiki Gruzji;

Republiki Mołdawii;

Federacji Rosyjskiej;

Ukrainy.

Zezwolenie na pracę krótkoterminową wydaje się na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który:

 • prowadzi działalność rolniczą lub
 • prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku lub
 • prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej jednego pracownika przez okres co najmniej 3 miesięcy, lub
 • prowadzi działalność statutową, lub
 • jest osobą fizyczną i powierza pracę pielęgnacyjno-opiekuńcze lub inne prace na rzecz gospodarstwa domowego.

Wysokość wynagrodzenia cudzoziemca pracującego w oparciu o takie zezwolenie nie może być niższa niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju.

Zezwolenie na pracę sezonową

Robert Jaroszewski        03 listopada 2016        Komentarze (0)

Jak ma być:

Zezwolenie typu „S” wydawane w określonych podklasach PKD (m.in. uprawa roślin, chów i hodowla zwierząt, ruchome placówki gastronomiczne), stojące u podstaw wizy „05a” na okres nieprzekraczający 8 miesięcy w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę wydawane dla określonego cudzoziemca przez starostę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Obywatele:

Republiki Armenii;

Republiki Białorusi;

Republiki Gruzji;

Republiki Mołdawii;

Federacji Rosyjskiej;

Ukrainy;

będą korzystać z następujących udogodnień:

 • brak konieczności uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy;
 • przy spełnieniu dodatkowych wymogów podmiot powierzający pracę, będzie mógł powierzyć obywatelom tych państw pracę innego rodzaju niż wynikającą z PKD, ale na okres nie dłuższy niż łącznie 14 dni w ciągu ważności zezwolenia.

Wysokość wynagrodzenia cudzoziemca pracującego w oparciu o takie zezwolenie nie może być niższa niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju.

Zezwolenie może zostać uchylone.

Jeżeli zezwolenie zostanie uchylone na skutek pewnych zdarzeń dotyczących podmiotu powierzającego pracę, cudzoziemcowi będzie przysługiwało z tego tytułu odszkodowanie.

Rozporządzenia dotyczące pracy cudzoziemców w 2017 r.

Robert Jaroszewski        25 października 2016        Komentarze (0)

Jak wiadomo, przepisy rozporządzeń są równie istotne jak przepisy ustaw.

Dziś zamieszczam projekty rozporządzeń dotyczących pracy cudzoziemców, jakie mają obowiązywać od stycznia 2017 r., według stanu na etapie prac Rady Ministrów.

Do rozporządzeń zajrzysz tu: akty_wykonawcze.

Podsumowując:

 • 30,- zł wpłaty za wniosek o wydanie zezwolenia na pracę krótkoterminową i pracę sezonową cudzoziemca.
 • pojawia się nowe rozporządzenie w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Są to podklasy sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Niestety nie ma budowlanki.
 • pojawia się rozporządzenie w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz krótkoterminową. Chodzi o cudzoziemców będących obywatelami: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.
 • nowe wizy o numerach „05a” wydawana w celu wykonywania pracy sezonowej i „05b” w celu wykonywania pracy krótkoterminowej.
 • obecne rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zastąpiono nowym a w nim m.in. nowe typy zezwoleń na pracę – „S” dotyczące cudzoziemca wykonującego pracę sezonową i „K” dla dotyczące cudzoziemca wykonującego pracę krótkoterminową.