Zezwolenie na pracę sezonową 2018

Robert Jaroszewski        06 września 2017        Komentarze (0)

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone prace na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje Starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane dla określonego cudzoziemca.

Zezwolenie określa:

  • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
  • najniższe wynagrodzenie cudzoziemca,
  • wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu,
  • rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę jest określany także pracodawca użytkownik.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę sezonową może być pod pewnymi warunkami przedłużone.

Zezwolenie na pracę sezonową może być uchylone.

W rozporządzeniach znajdziesz:

  • działalności, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową,
  • państwa, dla których obywateli wydaje się zezwolenie na pracę sezonową bez informacji Starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy,
  • państwa, dla których obywateli dokonuje się wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych.

Starostę znajdziesz w PUP, czyli Powiatowym Urzędzie Pracy.

A Starosta to stary urząd w Polsce, może warto się nim zainteresować, skoro przyszło Ci tu żyć pracować.

Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Robert Jaroszewski        17 sierpnia 2017        Komentarze (0)

W dniu dzisiejszym została ogłoszona ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Ogólnie o ważnych zmianach jakie niesie ze sobą ustawa pisałem tu.

Kompleksową regulację a przede wszystkim szczegóły poznamy po wejściu w życie aktów wykonawczych.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców po 1 stycznia 2018 r.

Robert Jaroszewski        11 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Stało się.

1 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę o trudnym tytule ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie zasadniczo 1 stycznia 2018 r.

Co się zmieni w sposób bardzo czytelny, bo nieprawniczy, omawia źródło www.prezydent.pl.

W ślad za tym źródłem następująca informacja.

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Ww. dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia warunków i procedury wydawania zezwoleń na pobyt i pracę sezonową dla cudzoziemców.

W związku z powyższym, ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza dodatkowe regulacje przewidujące rozbudowę obecnego systemu dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Obejmuje to zmiany dotychczasowych przepisów dotyczących zezwoleń na pracę oraz wprowadzenie nowego typu zezwolenia, które dotyczyć będzie wykonywania przez cudzoziemców prac sezonowych. Wprowadzona zostanie również nowa formuła oświadczenia – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, która jest wzorowana na dotychczas obowiązującej procedurze oświadczeniowej, jednakże z pewnymi modyfikacjami.

[kliknij aby kontynuować…]

Kierunek ruch bezwizowy

Robert Jaroszewski        06 lipca 2017        Komentarze (0)

Te ponure znaki oznaczają coś całkiem pozytywnego – to urzędowe oznaczenia pasów ruchu w celu dokonywania odpraw osób, które m.in nie są zobowiązane  do posiadania wizy.

Osoby w ruchu bezwizowym – śladem za takimi znakami.

Pobyt w strefie Schengen jak liczyć

Robert Jaroszewski        14 czerwca 2017        Komentarze (0)

Zasady obliczania pobytu w strefie Schengen są bardzo istotne, choćby z uwagi na wprowadzony ostatnio bezwizowy ruch dla Ukraińców.

Jak liczyć pobyt uprawniający m.in. do ruchu bezwizowego?

Otóż kluczowy jest pobyt nieprzekraczający:

90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu

no more than 90 days in any 180-day period

90 дней на протяжении каждого 180-дневного периода

Musisz wziąć pod uwagę okres 180-dniowy poprzedzający każdy z dni pobytu.

Za datę wjazdu uważa się pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich,

a

datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich.

W obliczeniach długości pobytu na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej.

A tu zamieszczam kalkulator pobytu Schengen.