Zniesienie wiz dla Gruzinów

Robert Jaroszewski        21 marca 2017        Komentarze (0)

Uznaje się, że Gruzja spełniła wszystkie wymogi określone w planie działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego przedstawionym rządowi Gruzji w lutym 2013 r., a zatem spełnia odpowiednie kryteria, aby jej obywatele podróżujący na terytorium państw członkowskich zostali zwolnieni z obowiązku wizowego – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/372 z dnia 1 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja).

Wydarzenie z pewnymi jednak ograniczeniami (terytorialnymi, czasowymi i paszportowymi).

Zniesienie wiz dla Ukraińców

Robert Jaroszewski        02 marca 2017        Komentarze (0)

Coraz bliżej, o czym przeczytasz tu.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców po 1.07.2017 r.

Robert Jaroszewski        18 lutego 2017        Komentarze (0)

Postawmy sprawę jasno, nie ma sensu wczytywanie się w kolejną wolę ustawodawcy do czasu zakończenie procesu legislacyjnego.

Przykładem tego była opisywana przeze mnie tu kwestia zezwoleń na pracę krótkoterminową. Z pomysłu tego wycofano się całkowicie.

Co mamy w zamian – wielki come back oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które mogą być podstawą pracy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Pomysł pracy sezonowej zostaje.

Praca sezonowa będzie świadczona na podstawie zezwolenia wydawanego przez starostę –  zezwolenie typu „S”. Ta podstawa będzie uprawniała do pracy przez okres nie dłuższy niż 8 miesięcy w roku kalendarzowym. Pobyt celem świadczenia pracy sezonowej będzie możliwy na podstawie wizy „5a”. W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego starosta wyda decyzję w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Praca sezonowa może stać się też podstawą zezwolenia na pobyt czasowy, które załatwi problem pobytu.

Mogą się jednak pojawić limity zezwoleń na pracę i oświadczeń.

Pojawi się dużo formularzy obejmujących wzory wniosków.

Kto będzie korzystał z ułatwień w zakresie pracy sezonowej i dobrodziejstw pracy na podstawie oświadczenia?

Cudzoziemcy będący obywatelami:

1) Republiki Armenii;

2) Republiki Białorusi;

3) Republiki Gruzji;

4) Republiki Mołdawii;

5) Federacji Rosyjskiej;

6) Ukrainy.

Mamy nową ważną datę 1 lipca 2017 r.

Robert Jaroszewski        17 lutego 2017        Komentarze (0)

1.07.2017 r. to nowa data zmian, jakie mają dotknąć cudzoziemców i ich pracodawców.

Pisałem o tym wiele w ostatnich wpisach, ale i to ma się zmienić – jak?

Tak:

nowy_projekt_zmian

akty_wykonawcze

Założenie spółki z o.o. przez cudzoziemca jako podstawa pracy

Robert Jaroszewski        15 lutego 2017        Komentarze (0)

Praktycznie każdy cudzoziemiec (wyłączenia mogą wynikać z umów międzynarodowych), może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą w formie spółki z o.o.

Dostęp do niektórych innych spółek (a jest sporo ich rodzajów), już nie jest tak szeroki jak właśnie do sp. z o.o.

Z prowadzeniem działalności na podstawie wpisu do CEIDG jest jeszcze trudniej. Szczegółowe omówienie tego w jakiej formie działalność na terenie Polski mogą prowadzić poszczególne kategorie cudzoziemców, znajdziesz w tym wpisie.

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej cudzoziemiec może założyć w Polsce spółkę z o.o. i prowadzić przy jej pomocy działalność gospodarczą.

Może też zasiadać w jej zarządzie (choć nie musi).

Założenie spółki z o.o. w Polsce odbywa się w dwóch trybach:

  • tradycyjnym, w którym umowa zostaje zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem, a następnie konieczne jest przygotowanie i złożenie do sądu rejestrowego właściwych wniosków wraz z załącznikami;
  • internetowym, w którym umowa zostaje zawarta przy użyciu pewnego wzorca dostępnego w systemie teleinformatycznym, także sam proces rejestracji spółki odbywa się za pośrednictwem tego systemu.

Szczególnie ten drugi tryb może okazać się dla cudzoziemca atrakcyjny, bo nie zmusza do osobistej obecności na terytorium RP. Obecnie skorzystać z systemu S24 mogą także osoby nie posiadające numeru PESEL.

Posiadanie udziałów w spółce z o.o. czy też zasiadanie w jej zarządzie nie wiąże się automatycznie z nabyciem uprawnień do pobytu na terenie Polski. Musisz pamiętać, że tytułem do pobytu na terenie Polski nadal będzie dla Ciebie wiza albo zezwolenie na pobyt.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z o.o., cudzoziemiec musi legitymować się, między innymi:

1) ubezpieczeniem zdrowotnym;

2) źródłem stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

3) miejscem zamieszkania.

Z kolei spółka musi osiągać określone dochody lub zatrudniać wymaganą liczbę personelu, bądź trzeba wykazać, że posiada ona potencjał i środki by takowe wskaźniki w przyszłości osiągać.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej wydaje się jeśli cudzoziemiec występuje w charakterze wspólnika, a także jeżeli rolę wspólnika łączy z zasiadaniem w zarządzie spółki.

Pamiętaj, że zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymagane jest zezwolenie na pracę, jeżeli cudzoziemiec pełniąc funkcję w zarządzie sp. z o.o. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Wypowiadane są opinie, że spółka z o.o. jest świetnym wehikułem do uzyskania prawa pobytu w Polsce.

Czy aby na pewno?

Założenie spółki z o.o. w Polsce może pomóc w uzyskaniu wizy lub zezwolenia na pobyt. Jest to więc „jakiś” sposób na legalizację pobytu. Tyle tylko, że stosunkowo skomplikowany i drogi spośród innych dostępnych  rozwiązań.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powinieneś zatem traktować raczej jako narzędzie przeznaczone do realizacji planów biznesowych w Polsce, a nie sposób na legalizowanie swojego pobytu w sztuczny sposób.

Ważne też abyś rozróżniał prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce (w tym przy użyciu spółki, w której cudzoziemiec posiada udziały) od sprawowania funkcji w zarządzie spółki. Gdy cudzoziemiec zasiada w zarządzie spółki, ale nie jest wspólnikiem spółki, można wystąpić o wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jest to inna przesłanka i tryb legalizacji pobytu, niż pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowując – podstaw pracy na tle spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest kilka:

  1. praca w charakterze członka zarządu bez zezwolenia na pracę przez określony prawem okres;
  2. praca w charakterze członka zarządu w oparciu o zezwolenie na pracę;
  3. praca w oparciu o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
  4. praca w oparciu o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.