Projekt ustawy o delegowaniu pracowników

Robert Jaroszewski        18 maja 2016        Komentarze (0)

Doczekamy się kompleksowej regulacji pracy pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług.

Projekt ustawy procedowany jest w Sejmie jako druk nr 500

Ustawa określa warunki zatrudnienia pracowników delegowanych do pracy na terytorium RP, zadania organów ochrony, no i oczywiście sankcje z tytułu naruszenia przepisów ustawy (grzywny do 30.000 zł).

Cel pobytu cudzoziemca

Robert Jaroszewski        06 maja 2016        Komentarze (0)

Przyjechałem do Polski w celach turystycznych i znalazłem pracę.

Czy mogę pracować i co mi grozi w przypadku podjęcia pracy.

Jeżeli jesteś w Polsce, posiadasz wizę turystyczną albo wydaną w innym celu niż wykonywanie pracy, pewne polskie przepisy, odczytywane wybiórczo i bez szerszej znajomości tematu, mogą kusić do wykonywania pracy. Na przykład pracy wykonywanej bez potrzeby posiadania zezwolenia na pracę.

Nie ma potrzeby uzyskania zezwolenia, jest cudzoziemiec skłonny do pracy a zatem do pracy…

Naiwność, nieznajomość prawa, a często i oszustwo mogą się skończyć następująco.

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (potocznie mówiąc: deportacja), wydaje się cudzoziemcowi, gdy cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z deklarowanymi, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę. Deklaracja celu pobytu jest odzwierciedlona na wizie lub w podstawie prawnej wydanej decyzji.

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, wydaje się cudzoziemcowi, gdy wykonuje lub wykonywał pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy, lub został ukarany karą grzywny za nielegalne wykonywanie pracy.

Musisz wiedzieć, że formuła wydaje się użyta w treści przepisu nie daje podstawy do poważniejszych dyskusji z organem, o ile organ nie popełnił błędów proceduralnych w prowadzonym postępowaniu.

Pamiętaj zatem, że Polska gości cię w określonym celu.

Jeżeli cel pobytu się zmienia, pomyśl o tym wcześniej i sprawdź, czy możesz dokonać zmiany celu pobytu z uwagi na bardzo poważne konsekwencje, jakie mogą Cię spotkać.

500+ karta z adnotacją dostęp do rynku pracy

Robert Jaroszewski        06 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Cudzoziemcy – posiadacze karty z adnotacją „dostęp do rynku pracyjeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także są uprawnieni do świadczenia z programu 500+

Adnotację „dostęp do rynku pracy”, zgodnie z art. 244 ustawy o cudzoziemcach, zamieszcza się w karcie pobytu w przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Wyłączenia:

  • obywatele państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy,
  • obywatele państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów,
  • obywatele państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

500+ praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Robert Jaroszewski        04 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Świadczenie z programu 500+ otrzymają cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

O jakich okolicznościach mowa w art. 127 ustawy o cudzoziemcach?

Mowa o pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Jest jeszcze jeden warunek – cudzoziemcy muszą zamieszkiwać z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

500 + dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym

Robert Jaroszewski        01 kwietnia 2016        Komentarze (0)

500 + obejmuje cudzoziemców, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym.

Listę umów o zabezpieczeniu społecznym znajdziesz tu.