Odmowa wydania wizy przez Konsula

Robert Jaroszewski        05 grudnia 2016        Komentarze (0)

Sprawa, jaką wielu z Was przerabiało osobiście – odmowa wydania wizy przez Konsula.

Zaczyna się „coś” dziać w temacie prawa do Sądu w przypadku odmowy, ale nie wiadomo z jakim skutkiem.

Podsyłam tu link do artykułu w Rzeczpospolitej.

Miłej lektury, temat omówiono wyczerpująco.

Zezwolenie na pracę krótkoterminową

Robert Jaroszewski        04 listopada 2016        Komentarze (0)

Co nas czeka:

Zezwolenie typu „K” wydawane na czas określony, który łącznie z okresami poprzednio udzielonych zezwoleń na pracę krótkoterminową dla danego cudzoziemca nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w roku kalendarzowym stojące u podstaw wizy „05b”.

Zezwolenie wydawane dla określonego cudzoziemca.

Zezwolenie wydawane dla obywateli następujących państw:

Republiki Armenii;

Republiki Białorusi;

Republiki Gruzji;

Republiki Mołdawii;

Federacji Rosyjskiej;

Ukrainy.

Zezwolenie na pracę krótkoterminową wydaje się na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który:

 • prowadzi działalność rolniczą lub
 • prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku lub
 • prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej jednego pracownika przez okres co najmniej 3 miesięcy, lub
 • prowadzi działalność statutową, lub
 • jest osobą fizyczną i powierza pracę pielęgnacyjno-opiekuńcze lub inne prace na rzecz gospodarstwa domowego.

Wysokość wynagrodzenia cudzoziemca pracującego w oparciu o takie zezwolenie nie może być niższa niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju.

Zezwolenie na pracę sezonową

Robert Jaroszewski        03 listopada 2016        Komentarze (0)

Jak ma być:

Zezwolenie typu „S” wydawane w określonych podklasach PKD (m.in. uprawa roślin, chów i hodowla zwierząt, ruchome placówki gastronomiczne), stojące u podstaw wizy „05a” na okres nieprzekraczający 8 miesięcy w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę wydawane dla określonego cudzoziemca przez starostę właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Obywatele:

Republiki Armenii;

Republiki Białorusi;

Republiki Gruzji;

Republiki Mołdawii;

Federacji Rosyjskiej;

Ukrainy;

będą korzystać z następujących udogodnień:

 • brak konieczności uzyskania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy;
 • przy spełnieniu dodatkowych wymogów podmiot powierzający pracę, będzie mógł powierzyć obywatelom tych państw pracę innego rodzaju niż wynikającą z PKD, ale na okres nie dłuższy niż łącznie 14 dni w ciągu ważności zezwolenia.

Wysokość wynagrodzenia cudzoziemca pracującego w oparciu o takie zezwolenie nie może być niższa niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju.

Zezwolenie może zostać uchylone.

Jeżeli zezwolenie zostanie uchylone na skutek pewnych zdarzeń dotyczących podmiotu powierzającego pracę, cudzoziemcowi będzie przysługiwało z tego tytułu odszkodowanie.

Rozporządzenia dotyczące pracy cudzoziemców w 2017 r.

Robert Jaroszewski        25 października 2016        Komentarze (0)

Jak wiadomo, przepisy rozporządzeń są równie istotne jak przepisy ustaw.

Dziś zamieszczam projekty rozporządzeń dotyczących pracy cudzoziemców, jakie mają obowiązywać od stycznia 2017 r., według stanu na etapie prac Rady Ministrów.

Do rozporządzeń zajrzysz tu: akty_wykonawcze.

Podsumowując:

 • 30,- zł wpłaty za wniosek o wydanie zezwolenia na pracę krótkoterminową i pracę sezonową cudzoziemca.
 • pojawia się nowe rozporządzenie w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Są to podklasy sekcji rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Niestety nie ma budowlanki.
 • pojawia się rozporządzenie w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz krótkoterminową. Chodzi o cudzoziemców będących obywatelami: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.
 • nowe wizy o numerach „05a” wydawana w celu wykonywania pracy sezonowej i „05b” w celu wykonywania pracy krótkoterminowej.
 • obecne rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca zastąpiono nowym a w nim m.in. nowe typy zezwoleń na pracę – „S” dotyczące cudzoziemca wykonującego pracę sezonową i „K” dla dotyczące cudzoziemca wykonującego pracę krótkoterminową.

Zmiany przepisów dotyczące cudzoziemców w 2017 r.

Robert Jaroszewski        07 października 2016        Komentarze (0)

Celem przyzwyczajania się do realiów roku 2017 na gruncie zatrudniania i pobytu cudzoziemców, podam kilka najważniejszych czekających nas nowości, jeżeli oczywiście wejdą w życie w procedowanej obecnie postaci.

Praca w charakterze komplementariuszy i prokurentów będzie wymagała zezwolenia.

Dodano nowe zezwolenia – na pracę sezonową i pracę krótkoterminową.

Starosta będzie nowym organem wydającym zezwolenia – w zakresie pracy sezonowej i krótkoterminowej, a więc po dwa zezwolenia udamy się do PUP.

Wojewoda może wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub nie prowadzi rzeczywistej działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w danym okresie.

Wynagrodzenie cudzoziemca wykonującego pracę sezonową lub krótkoterminową będzie weryfikowane pod kątem jego porównywalności z wynagrodzeniem pracowników wykonujących prace podobnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Powstanie ewidencja wniosków w sprawie pracy sezonowej i pracy krótkoterminowej.

Stworzony zostanie rejestr zezwoleń na pracę.

Istotna prawnie będzie kwestia zakwaterowania cudzoziemca.

Straż Graniczna obciąży mandatem za czyny określone w art. 120 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

To są jedynie hasła, zmiany są daleko idące.

Niektórzy bez wątpienia stracą dotychczasowe możliwości w zakresie pracy cudzoziemców i dotyczy to tak pracowników, jak i pracodawców.

Dlaczego tak jest – pisałem tu.

Jakby tego było mało ruszył proces legislacyjny w zakresie zmian ustawy o cudzoziemcach dotyczący implementacji  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014 r. str. 1 – 21).

Pojawi się zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa a także zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

Celem nowelizacji przepisów ustawy o cudzoziemcach jest również usprawnienie istniejących procedur migracyjnych, w oparciu o doświadczenia w stosowaniu obowiązujących przepisów prawa.

Zmiany dotkną cudzoziemców podejmujących w Polsce studia, absolwentów polskich uczelni oraz osoby podejmujące w Polsce pracę, w tym cudzoziemców o pożądanych kwalifikacjach zawodowych.

Nowe przepisy wprowadzą szereg ułatwień dla cudzoziemców chcących osiedlić się w Polsce na stałe z uwagi na posiadane polskie pochodzenie lub posiadanie Karty Polaka.

Dla zainteresowanych śledzeniem tych zmian podsyłam tu link do procesu legislacyjnego.