Działalność gospodarcza cudzoziemca

Robert Jaroszewski        07 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Już wiem, albo przynajmniej domyślam się gdzie jest kłopot.

Muszę Ci napisać co to jest  działalność gospodarcza w Polsce, bo jak czytam, że Ukrainiec ma firmę, czy też chce założyć firmę, to po prostu nie rozumiem o co chodzi, albo Ty nie rozumiesz o co chodzi i masz do tego pełne prawo. Nie musisz być prawnikiem mało, nie musisz być Polakiem.

Prawników przepraszam za uproszczenia.

Mówiąc głosem ustawy:

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Kto prowadzi działalność gospodarczą – przedsiębiorca.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Osoba fizyczna – ja, ty, on, ona – człowiek.

Osoba prawna – jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają osobowość prawną – np. spółka z ograniczona odpowiedzialnością i o tym pisałem Ci tu.

O tym co może a czego nie może cudzoziemiec pisałem tu.

Jeżeli jesteś człowiekiem (a jestem pewny, że piszą też do mnie maszyny), to:

–  możesz powoływać do życia osoby prawne, celem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,

albo:

– prowadzić ją na własny rachunek, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i to jest to CEIDG.

Zasmucę Cię, bo w Polsce obywatele innych państw mogą prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG  w ograniczonym zakresie. W jakim(?), to już inna i długa historia.

Ale na koniec Cię pocieszę w najszerszym zakresie osoby zagraniczne mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w formie:

–  spółki komandytowej w skrócie „sp.k.”,

– komandytowo-akcyjnej w skrócie  „S.K.A.”,

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w skrócie  „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”,

– spółki akcyjnej w skrócie  „S.A.”

Zniesienie wiz dla Gruzinów

Robert Jaroszewski        21 marca 2017        Komentarze (0)

Uznaje się, że Gruzja spełniła wszystkie wymogi określone w planie działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego przedstawionym rządowi Gruzji w lutym 2013 r., a zatem spełnia odpowiednie kryteria, aby jej obywatele podróżujący na terytorium państw członkowskich zostali zwolnieni z obowiązku wizowego – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/372 z dnia 1 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja).

Wydarzenie z pewnymi jednak ograniczeniami (terytorialnymi, czasowymi i paszportowymi).

Zniesienie wiz dla Ukraińców

Robert Jaroszewski        02 marca 2017        Komentarze (0)

Coraz bliżej, o czym przeczytasz tu.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców po 1.07.2017 r.

Robert Jaroszewski        18 lutego 2017        Komentarze (0)

Kolejna data w tej historii 1 stycznia 2018 r.

Postawmy sprawę jasno, nie ma sensu wczytywanie się w kolejną wolę ustawodawcy do czasu zakończenie procesu legislacyjnego.

Przykładem tego była opisywana przeze mnie tu kwestia zezwoleń na pracę krótkoterminową. Z pomysłu tego wycofano się całkowicie.

Co mamy w zamian – wielki come back oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, które mogą być podstawą pracy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Pomysł pracy sezonowej zostaje.

Praca sezonowa będzie świadczona na podstawie zezwolenia wydawanego przez starostę –  zezwolenie typu „S”. Ta podstawa będzie uprawniała do pracy przez okres nie dłuższy niż 8 miesięcy w roku kalendarzowym. Pobyt celem świadczenia pracy sezonowej będzie możliwy na podstawie wizy „5a”. W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego starosta wyda decyzję w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Praca sezonowa może stać się też podstawą zezwolenia na pobyt czasowy, które załatwi problem pobytu.

Mogą się jednak pojawić limity zezwoleń na pracę i oświadczeń.

Pojawi się dużo formularzy obejmujących wzory wniosków.

Kto będzie korzystał z ułatwień w zakresie pracy sezonowej i dobrodziejstw pracy na podstawie oświadczenia?

Cudzoziemcy będący obywatelami:

1) Republiki Armenii;

2) Republiki Białorusi;

3) Republiki Gruzji;

4) Republiki Mołdawii;

5) Federacji Rosyjskiej;

6) Ukrainy.

Mamy nową ważną datę 1 lipca 2017 r.

Robert Jaroszewski        17 lutego 2017        Komentarze (0)

1.07.2017 r. to nowa data zmian, jakie mają dotknąć cudzoziemców i ich pracodawców.

Pisałem o tym wiele w ostatnich wpisach, ale i to ma się zmienić – jak?

Tak:

nowy_projekt_zmian

akty_wykonawcze