K.p.a. w urzędach

Robert Jaroszewski        26 października 2017        3 komentarze

Z przykrością stwierdzam, że w urzędach wojewódzkich przestał obowiązywać kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.), przynajmniej w sprawach dotyczących cudzoziemców.

Z przyjemnością poinformuję na blogu o każdym zgłoszonym mi przypadku załatwienia sprawy w ciągu kodeksowego miesiąca (co tam jednego – dwóch miesięcy! i to w sprawie nie szczególnie skomplikowanej) w oparciu o zasady ogólne k.p.a. (proponuję zasadę pogłębiania zaufania do władzy, zasadę udzielania informacji i zasadę wyjaśniania zasadności przesłanek), przez ludzi a nie systemy informatyczne.

To, tak a propos własnych doświadczeń i zgłaszanych mi problemów w trakcie postępowań legalizacyjnych pobyt cudzoziemców.

Tytułem usprawiedliwienia władzy publicznej:

Liczba wniosków złożonych przez obywateli państw trzecich w 2017 r. wyniosła niemal 144,4 tys.: 88% dotyczyło otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy, 10% zezwolenia na pobyt stały, a 2% zezwolenia na pobyt rezydenta UE. Organami, które przyjęły najwięcej wniosków byli: Wojewoda Mazowiecki (33%), Dolnośląski (10%), Małopolski i Wielkopolski (po 9%)∗.

dane UDSC z meldunku za okres 06.10.2017 – 12.10.2017 r.

Wizy do pracy po zmianach w 2018 r. Plany i plony pracy legislatorów

Robert Jaroszewski        09 października 2017        Komentarze (0)

Mamy takie w Polsce przysłowie co dwie głowy to nie jedna.

Mamy też powiedzenie nie ma ludzi nieomylnych z pewnymi odniesieniami do pracy saperów

Dziś o wątpliwościach powstałym w trakcie procesu legislacyjnego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Otóż uzgadniany jest projekt, zgodnie z którym wizy po zmianach w zakresie pracy cudzoziemców w 2018 r. miałyby być następujące:

„05” wiza do pracy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 88z ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

„05a” wiza do pracy sezonowej;

„06” wiza do pracy innej niż na podstawie oświadczenia i sezonowej.

Z 9 podmiotów według stanu na dziś, jedynie MSZ zauważył, że na mocy przepisów przejściowych do 31 października 2018 r., do postępowań w sprawach o wydanie wizy w celu świadczenia pracy na mocy „starych” oświadczeń stosuje się przepisy dotychczasowe (o ile praca nie będzie wykonywana po 31 grudnia 2018 r.).

A zatem powstanie luka, gdyż rozporządzenie wizowe dotyczyć ma jedynie wiz wydanych celem pracy świadczonej w oparciu o „nowe” oświadczenia.

A co z wizami na pracą na podstawie „starych” oświadczeń?

Poinformuję o przyjętych ostatecznie rozwiązaniach prawnych.

W tym miejscu składam gratulację dla ludzi dobrej roboty.

Nota bene BCC wniósł też słuszną uwagę, warto nadrobić zaległości i wreszcie postanowić, czy wiza wydana w celu „05” uprawnia do pracy na podstawie zezwolenia.

 

Dlaczego obywatele niektórych państw są objęci uproszczeniami w zakresie pracy w Polsce

Robert Jaroszewski        02 października 2017        Komentarze (0)

Dotychczas na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla cudzoziemca, wykonywać pracę mogą obywatele:

 • Republiki Armenii,
 • Republiki Białorusi,
 • Republiki Gruzji,
 • Republiki Mołdawii,
 • Federacji Rosyjskiej
 • Ukrainy.

Po 1 stycznia 2018 r. lista ta ma być identyczna do obecnej.

Dlaczego te państwa?

Po pierwsze, obywatele tych państw są już objęci dotychczasowymi uproszczeniami.

Po drugie chodzi o obywateli państw bliskich Polsce geograficznie, kulturowo lub mających dobrą współpracę polityczną, np. w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 2018

Robert Jaroszewski        27 września 2017        Komentarze (0)

Omawiając temat zamian w zatrudnianiu cudzoziemców A.D. 2018 nie sposób pominąć oświadczeń.

Od 1 stycznia 2018 roku nadal będzie można zatrudniać cudzoziemców na podstawie oświadczeń, unikając konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Jednak procedura i zasady zatrudniania na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi zmienią się istotnie.

A zatem, co nas czeka w sprawie oświadczeń w roku 2018 ?

Na podstawie oświadczenia cudzoziemiec będzie mógł przepracować 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Oświadczenie będzie dotyczyło konkretnego cudzoziemca, będzie również określało szczegółowo rodzaj powierzanej pracy i warunki jej wykonywania.

Minister określi rozporządzeniem państwa, których obywateli będzie można zatrudniać na podstawie oświadczeń. Cudzoziemców tych narodowości będzie można zatrudniać w każdym zawodzie.

[kliknij aby kontynuować…]

Zezwolenie na pracę sezonową 2018

Robert Jaroszewski        06 września 2017        Komentarze (0)

Zezwolenie na pracę sezonową będzie wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określone prace na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje Starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane dla określonego cudzoziemca.

Zezwolenie określa:

 • podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
 • najniższe wynagrodzenie cudzoziemca,
 • wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu,
 • rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia.

Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę jest określany także pracodawca użytkownik.

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Zezwolenie na pracę sezonową może być pod pewnymi warunkami przedłużone.

Zezwolenie na pracę sezonową może być uchylone.

W rozporządzeniach znajdziesz:

 • działalności, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową,
 • państwa, dla których obywateli wydaje się zezwolenie na pracę sezonową bez informacji Starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy,
 • państwa, dla których obywateli dokonuje się wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przypadające odpowiednio w ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych.

Starostę znajdziesz w PUP, czyli Powiatowym Urzędzie Pracy.

A Starosta to stary urząd w Polsce, może warto się nim zainteresować, skoro przyszło Ci tu żyć pracować.