Zmiana ustawy o cudzoziemcach 2018

Robert Jaroszewski        19 stycznia 2018        Komentarze (0)

Wchodzi w życie (zasadniczo 12.02.2018 r.) kolejna zmiana ustawy o cudzoziemcach, pod szyldem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

W ustawie pojawiają się regulacje dotyczące udzielania zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu korzystania z mobilności.

Co ciekawego wyczytamy poza zasadniczym zrębem nowej regulacji?

Za najważniejsze i warte przedstawienia uważam takie zmiany.

Nowa przesłanka odmowy wydania wizy krajowej, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności złożonych przez cudzoziemca oświadczeń odnośnie do celu jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na dostępne organowi dowody lub obiektywne okoliczności wskazujące na to, że cel pobytu cudzoziemca mógłby być inny niż deklarowany.

Rezygnacja z wymogu przedstawiania przez cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę umowy z podmiotem powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy na rzecz oświadczenia tego podmiotu.

Wprowadzenie wymogu znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców ubiegających się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Uporządkowanie procedury zaproszeniowej, choćby poprzez przesądzenie, że w postępowaniu w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń albo unieważnienia wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń stroną postępowania jest wyłącznie zapraszający, czy też wprowadzenie pouczenia, że zaproszenie nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy.

Poprawienie redakcji art. 13 ust. 2 pkt 1 lit. c i d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Co do zasadniczego nurtu zmian, jakie niesie ze sobą ustawa poprzestanę na opisaniu, czym jest przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstw, bo resztę załatwią prawnicy korpo.

Otóż przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa oznacza czasowe oddelegowanie cudzoziemca, którego miejsce pobytu w chwili składania wniosku o udzielenie zezwolenia znajduje się poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, przez pracodawcę macierzystego do jednostki przyjmującej oraz korzystanie z mobilności.

Mobilność zaś to uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w celu wykonywania pracy w jednostce przyjmującej mającej siedzibę w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, wynikające z posiadania ważnego dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niż to, w którym cudzoziemiec korzysta z tego uprawnienia.

Dla ambitnych tu do poczytania o pozostałych zmianach ustawy.

Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców 2018 formularze dokumentów

Robert Jaroszewski        04 stycznia 2018        Komentarze (0)

Na platformie usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia znajdziecie elektroniczne formularze dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców:

https://www.praca.gov.pl

PESEL cudzoziemca Epilog

Robert Jaroszewski        03 stycznia 2018        Komentarze (0)

Rok 2018 kończy gehennę z numerem PESEL cudzoziemca.

Po zmianach jakie obowiązują od 1 stycznia 2018 r., numer PESEL będzie nadawany każdemu cudzoziemcowi zamieszkałemu w Polsce.

Jedynie cudzoziemcy planujący krótkotrwałe pobyty niewymagające meldunku (gdy pobyt na terenie RP nie przekracza 30 dni), będą wyłączeni z tej regulacji.

Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokona organ gminy (miasta), właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca.

Podstawę rejestracji danych cudzoziemca stanowi ważny dokument podróży, a w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiejrównież inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

Bez wątpienia zmiany w zasadach nadawania PESEL cudzoziemcom są jedną z najbardziej oczekiwanych i mądrych decyzji dotyczących cudzoziemców na przestrzeni ostatnich lat, patrząc tak z perspektywy cudzoziemców, jak i państwa polskiego.

Remanent 2017

Robert Jaroszewski        02 stycznia 2018        Komentarze (0)

Mamy obecnie czas inwentaryzacji, więc chciałbym zauważyć, że w spisie lektur obowiązkowych, związanych ze zmianami w zatrudnianiu cudzoziemców w 2018 r., wciąż nam brakuje:

  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy;
  • rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Prace nad tymi aktami rozpoczęły się w grudniu 2017 r. i jeszcze nie zakończyły.

Paczka z rozporządzeniami na Święta

Robert Jaroszewski        15 grudnia 2017        Komentarze (0)

W dniu dzisiejszym zostały ogłoszone długo oczekiwane rozporządzenia wykonawcze do zmian, jakie mają obowiązywać w zakresie zatrudniania cudzoziemców od 1 stycznia 2018 r.

Baza wiedzy:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń