Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Robert Jaroszewski        17 sierpnia 2017        Komentarze (0)

W dniu dzisiejszym została ogłoszona ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Ogólnie o ważnych zmianach jakie niesie ze sobą ustawa pisałem tu.

Kompleksową regulację a przede wszystkim szczegóły poznamy po wejściu w życie aktów wykonawczych.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców po 1 stycznia 2018 r.

Robert Jaroszewski        11 sierpnia 2017        Komentarze (0)

Stało się.

1 sierpnia 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę o trudnym tytule ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wchodzi w życie zasadniczo 1 stycznia 2018 r.

Co się zmieni w sposób bardzo czytelny, bo nieprawniczy, omawia źródło www.prezydent.pl.

W ślad za tym źródłem następująca informacja.

Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego. Ww. dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia warunków i procedury wydawania zezwoleń na pobyt i pracę sezonową dla cudzoziemców.

W związku z powyższym, ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza dodatkowe regulacje przewidujące rozbudowę obecnego systemu dopuszczania cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Obejmuje to zmiany dotychczasowych przepisów dotyczących zezwoleń na pracę oraz wprowadzenie nowego typu zezwolenia, które dotyczyć będzie wykonywania przez cudzoziemców prac sezonowych. Wprowadzona zostanie również nowa formuła oświadczenia – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, która jest wzorowana na dotychczas obowiązującej procedurze oświadczeniowej, jednakże z pewnymi modyfikacjami.

[kliknij aby kontynuować…]

Kierunek ruch bezwizowy

Robert Jaroszewski        06 lipca 2017        Komentarze (0)

Te ponure znaki oznaczają coś całkiem pozytywnego – to urzędowe oznaczenia pasów ruchu w celu dokonywania odpraw osób, które m.in nie są zobowiązane  do posiadania wizy.

Osoby w ruchu bezwizowym – śladem za takimi znakami.

Pobyt w strefie Schengen jak liczyć

Robert Jaroszewski        14 czerwca 2017        Komentarze (0)

Zasady obliczania pobytu w strefie Schengen są bardzo istotne, choćby z uwagi na wprowadzony ostatnio bezwizowy ruch dla Ukraińców.

Jak liczyć pobyt uprawniający m.in. do ruchu bezwizowego?

Otóż kluczowy jest pobyt nieprzekraczający:

90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu

no more than 90 days in any 180-day period

90 дней на протяжении каждого 180-дневного периода

Musisz wziąć pod uwagę okres 180-dniowy poprzedzający każdy z dni pobytu.

Za datę wjazdu uważa się pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich,

a

datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich.

W obliczeniach długości pobytu na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej.

A tu zamieszczam kalkulator pobytu Schengen.

Ruch bezwizowy z Ukrainą

Robert Jaroszewski        10 czerwca 2017        Komentarze (1)

Stało się. Unia Europejska otwiera swe bramy przed obywatelami Ukrainy.

Oto ruch bezwizowy z Ukrainą, który do niedawna wydawał się rzeczą nie do pomyślenia, staje się faktem. Rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu zostanie od jutra (11.06.2017 r.) zmienione. Przyzna obywatelom Ukrainy prawo do ruchu bezwizowego na terenie UE.

Jeśli śledzisz bloga regularnie, to nie jest to dla Ciebie nowa wiadomość. Pisałem już o tym wcześniej tutaj. Jednak mam dla Ciebie ważną nowinę.

[kliknij aby kontynuować…]