Założenie spółki z o.o. przez cudzoziemca jako podstawa pracy

Robert Jaroszewski        15 lutego 2017        Komentarze (0)

Praktycznie każdy cudzoziemiec (wyłączenia mogą wynikać z umów międzynarodowych), może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą w formie spółki z o.o.

Dostęp do niektórych innych spółek (a jest sporo ich rodzajów), już nie jest tak szeroki jak właśnie do sp. z o.o.

Z prowadzeniem działalności na podstawie wpisu do CEIDG jest jeszcze trudniej. Szczegółowe omówienie tego w jakiej formie działalność na terenie Polski mogą prowadzić poszczególne kategorie cudzoziemców, znajdziesz w tym wpisie.

Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej cudzoziemiec może założyć w Polsce spółkę z o.o. i prowadzić przy jej pomocy działalność gospodarczą.

Może też zasiadać w jej zarządzie (choć nie musi).

Założenie spółki z o.o. w Polsce odbywa się w dwóch trybach:

 • tradycyjnym, w którym umowa zostaje zawarta w formie aktu notarialnego przed notariuszem, a następnie konieczne jest przygotowanie i złożenie do sądu rejestrowego właściwych wniosków wraz z załącznikami;
 • internetowym, w którym umowa zostaje zawarta przy użyciu pewnego wzorca dostępnego w systemie teleinformatycznym, także sam proces rejestracji spółki odbywa się za pośrednictwem tego systemu.

Szczególnie ten drugi tryb może okazać się dla cudzoziemca atrakcyjny, bo nie zmusza do osobistej obecności na terytorium RP. Obecnie skorzystać z systemu S24 mogą także osoby nie posiadające numeru PESEL.

Posiadanie udziałów w spółce z o.o. czy też zasiadanie w jej zarządzie nie wiąże się automatycznie z nabyciem uprawnień do pobytu na terenie Polski. Musisz pamiętać, że tytułem do pobytu na terenie Polski nadal będzie dla Ciebie wiza albo zezwolenie na pobyt.

Aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z o.o., cudzoziemiec musi legitymować się, między innymi:

1) ubezpieczeniem zdrowotnym;

2) źródłem stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

3) miejscem zamieszkania.

Z kolei spółka musi osiągać określone dochody lub zatrudniać wymaganą liczbę personelu, bądź trzeba wykazać, że posiada ona potencjał i środki by takowe wskaźniki w przyszłości osiągać.

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej wydaje się jeśli cudzoziemiec występuje w charakterze wspólnika, a także jeżeli rolę wspólnika łączy z zasiadaniem w zarządzie spółki.

Pamiętaj, że zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymagane jest zezwolenie na pracę, jeżeli cudzoziemiec pełniąc funkcję w zarządzie sp. z o.o. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Wypowiadane są opinie, że spółka z o.o. jest świetnym wehikułem do uzyskania prawa pobytu w Polsce.

Czy aby na pewno?

Założenie spółki z o.o. w Polsce może pomóc w uzyskaniu wizy lub zezwolenia na pobyt. Jest to więc „jakiś” sposób na legalizację pobytu. Tyle tylko, że stosunkowo skomplikowany i drogi spośród innych dostępnych  rozwiązań.

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powinieneś zatem traktować raczej jako narzędzie przeznaczone do realizacji planów biznesowych w Polsce, a nie sposób na legalizowanie swojego pobytu w sztuczny sposób.

Ważne też abyś rozróżniał prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce (w tym przy użyciu spółki, w której cudzoziemiec posiada udziały) od sprawowania funkcji w zarządzie spółki. Gdy cudzoziemiec zasiada w zarządzie spółki, ale nie jest wspólnikiem spółki, można wystąpić o wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jest to inna przesłanka i tryb legalizacji pobytu, niż pobyt w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Podsumowując – podstaw pracy na tle spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest kilka:

 1. praca w charakterze członka zarządu bez zezwolenia na pracę przez określony prawem okres;
 2. praca w charakterze członka zarządu w oparciu o zezwolenie na pracę;
 3. praca w oparciu o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
 4. praca w oparciu o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Realizacja recepty rosyjskiej lub ukraińskiej w Polsce

Robert Jaroszewski        19 stycznia 2017        Komentarze (0)

Stałem sobie pewnego razu w kolejce, w aptece, w pewnym pięknym przygranicznym polskim mieście a wokół mnie – Rosjanie.

Widzę, że kupują leki na podstawie rosyjskich recept.

Zaciekawiło mnie to i sprawdziłem temat w przepisach.

Mamy dwie kategorie „obcych” recept.

Recepty transgraniczne (za sprawą nazwy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady), wystawiane przez uprawnione osoby z terenu państw członkowskich Unii Europejskiej,

oraz

recepty wystawione w innym państwie niż RP i niebędące receptą transgraniczną.

Te drugie recepty – spoza UE, są realizowane w Polsce za pełną odpłatnością, jeżeli recepta zawiera następujące dane:

 1. imię lub imiona i nazwisko pacjenta;
 2. adres pacjenta;
 3. nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) albo nazwę handlową;
 4. postać;
 5. dawkę (moc);
 6. ilość;
 7. datę wystawienia recepty;
 8. dane osoby wystawiającej receptę w formie nadruku lub pieczęci i podpis osoby wystawiającej receptę.

A zatem recepty rosyjskie, białoruskie i ukraińskie, o ile spełniają wymogi przedstawione wyżej, są podstawą do zakupu leków w polskich aptekach.

Z Nowym Rokiem wolnym krokiem

Robert Jaroszewski        02 stycznia 2017        Komentarze (0)

Parafrazując w tytule znane przysłowie „z Nowym Rokiem nowym krokiem” informuję, że wciąż oczekujemy na nowelizację zezwoleń na pracę cudzoziemców, która miała wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

Z Waszych doniesień wynika, że nie spieszno Wam do zmian. Ustawodawcy najwyraźniej też, według stanu na dziś, ostatnia aktywność poczyniona w tym temacie miała miejsce 8 grudnia 2016 r., ale etap Rady Ministrów rozpoczął się 25 października 2016 r.

Czekamy.

Odmowa wydania wizy przez Konsula

Robert Jaroszewski        05 grudnia 2016        Komentarze (0)

Sprawa, jaką wielu z Was przerabiało osobiście – odmowa wydania wizy przez Konsula.

Zaczyna się „coś” dziać w temacie prawa do Sądu w przypadku odmowy, ale nie wiadomo z jakim skutkiem.

Podsyłam tu link do artykułu w Rzeczpospolitej.

Miłej lektury, temat omówiono wyczerpująco.

Zezwolenie na pracę krótkoterminową

Robert Jaroszewski        04 listopada 2016        Komentarze (0)

UWAGA – zmiana regulacji, to nas miało czekać.

Co nas czeka:

Zezwolenie typu „K” wydawane na czas określony, który łącznie z okresami poprzednio udzielonych zezwoleń na pracę krótkoterminową dla danego cudzoziemca nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w roku kalendarzowym stojące u podstaw wizy „05b”.

Zezwolenie wydawane dla określonego cudzoziemca.

Zezwolenie wydawane dla obywateli następujących państw:

Republiki Armenii;

Republiki Białorusi;

Republiki Gruzji;

Republiki Mołdawii;

Federacji Rosyjskiej;

Ukrainy.

Zezwolenie na pracę krótkoterminową wydaje się na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który:

 • prowadzi działalność rolniczą lub
 • prowadzi działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku lub
 • prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz zatrudnia na podstawie umowy o pracę co najmniej jednego pracownika przez okres co najmniej 3 miesięcy, lub
 • prowadzi działalność statutową, lub
 • jest osobą fizyczną i powierza pracę pielęgnacyjno-opiekuńcze lub inne prace na rzecz gospodarstwa domowego.

Wysokość wynagrodzenia cudzoziemca pracującego w oparciu o takie zezwolenie nie może być niższa niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju.