Zmiany w przepisach dotyczących wykonywania pracy w Polsce

Robert Jaroszewski        03 października 2016        Komentarze (0)

Jestem prawnikiem i z racji tej mam do czynienia z wolą ustawodawcy.

Kimkolwiek jest ustawodawca i czymkolwiek jest jego wola, przedstawiam uzasadnienie nadchodzących zmian w przepisach dotyczących wykonywania pracy w Polsce.

Wszyscy prędzej, czy później zapoznamy się z nowymi przepisami, ale warto wyjaśnić dlaczego te zmiany wchodzą w życie.

Tu zamieszczam wole-ustawodawcy.

Założenie firmy w Polsce przez cudzoziemca

Robert Jaroszewski        20 września 2016        Komentarze (1)

Wielu z Was rozwija w Polsce swoje skrzydła – to widać.

Wielu na tyle, że zaczyna poważnie myśleć o rozpoczęciu biznesu na własny rachunek.

Od dłuższego czasu nosiłem się zamiarem poruszenia na blogu wątku prowadzenia przez cudzoziemców działalności gospodarczej w Polsce. Dziś rozpoczynam ten temat, a na początek przedstawię Ci ogólne warunki na jakich można taki biznes rozpocząć.

Wypada zacząć od tego, że oczywiście cudzoziemcy mogą prowadzić na terenie RP działalność gospodarczą. To na jakich warunkach odbywa się jej prowadzenie zależy przede wszystkim od tego skąd pochodzi cudzoziemiec.

[kliknij aby kontynuować…]

Płaca minimalna także dla cudzoziemca zleceniobiorcy

Robert Jaroszewski        02 września 2016        Komentarze (0)

Stopniowo zaczynają obowiązywać w Polsce przepisy zmienionej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Do 1 stycznia 2017 r. jest czas na gruntowne zapoznanie się z ustawą, kiedy to wchodzi w życie ostatnia grupa przepisów w tym ta dotycząca wysokości i sposobu ustalania minimalnego wynagrodzenia.

Ważna zmiana już obowiązuje – ustawa objęła swoimi przepisami zleceniobiorców a dokładnie mówiąc przyjmujących zlecenie lub świadczących usługi.

Kto to taki?

przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi to:

  1. osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo
  2. osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej – która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 i 585), na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Wiemy jak liczna jest grupa cudzoziemców pracujących w Polsce na umowach zlecenia.

Cudzoziemcy – zleceniobiorcy i polscy zleceniodawcy, pamiętajcie o zmienionych przepisach.

Kto, będąc przedsiębiorcą albo działając w imieniu przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, wypłaca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi wynagrodzenie za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług w wysokości niższej niż obowiązująca wysokość minimalnej stawki godzinowej, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

 

Język polski dla cudzoziemców

Robert Jaroszewski        17 sierpnia 2016        Komentarze (0)

Dla zmagających się z polskimi „ł” „u” „ó” „ć” „ź” „ż” „rz” „ch” „h” „sz” „cz” „ń”

tu wielce pomocna aplikacja do nauki języka polskiego.

Zasady przekraczania granicy

Robert Jaroszewski        13 lipca 2016        Komentarze (0)

Na wakacje (i nie tylko) o zasadach przekraczania granicy.

Cudzoziemiec, który przekracza granicę, jest obowiązany posiadać:

1) ważny dokument podróży;

2) ważną wizę lub inny ważny dokument uprawniający go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do pobytu na tym terytorium, jeżeli są wymagane;

3) zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli zezwolenia takie są wymagane w przypadku przejazdu tranzytem.

Ważny dokument podróży: o czym tu.

Ważna wiza lub inny ważny dokument (np. karta pobytu), jeżeli są wymagane.

Wiele państw uregulowało swoje relacje w tej kwestii, mocą umów o ruchu bezwizowym.

Treść tych umów przesądza o tym w jakim celu i na jaki okres ruch bezwizowy jest dopuszczalny. Sprawdź więc, czy aby na pewno Twój wyjazd podpada pod ruch bezwizowy.

Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz : tu

UWAGA:

Nie stanowi podstawy do przekraczania granicy:

  • stempel potwierdzający złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy;
  • dokument decyzji zezwalającej na pobyt czasowy;
  • analogicznie stempel i decyzja w postępowaniu o pobyt stały.

Mamy jeszcze jeden ciekawy sposób przekraczania granicy, jakim są zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego (MRG).

MRG Rosja

Przestrzegam, że zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego (MRG) unieważnia się, gdy cudzoziemiec, który wjechał na jego podstawie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywa poza strefą przygraniczną, w której zgodnie z zezwoleniem mógł przebywać. Bywa bowiem, że niektórzy cudzoziemcy zapędzają się w ramach MRG głęboko w kraj…