Zaproszenie cudzoziemca

Robert Jaroszewski        20 listopada 2017        Komentarze (0)

Dla wszystkich zainteresowanych zaproszeniami dla cudzoziemców, udostępniam opis podstawowych zasad regulujących wydawanie zaproszeń – do pobrania po lewej stronie bloga.

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową

Robert Jaroszewski        13 listopada 2017        Komentarze (0)

Dla kogo to zezwolenie?

To zezwolenie zasadniczo ma służyć legalizacji pobytu osób już znajdujących się na terytorium RP, posiadających zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

Chodzi o to, aby przedłużyć pobyt w Polsce cudzoziemcowi przebywającemu w celu wykonywania pracy sezonowej.

W innym wypadku, osoby posiadające zezwolenie na pracę sezonową, lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową na okres dłuższy niż posiadana wiza, bądź uprawnienie wynikające z ruchu bezwizowego, musiałyby wyjeżdżać poza granicę RP, celem uzyskania kolejnej wizy. Pytanie też jakiej wizy, skoro do wykorzystania może być krótki okres czasu pracy sezonowej.

Celem uniknięcia tych dolegliwości, wprowadzono zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową, o które można się starać w Polsce.

Idea jest słuszna, ale wypaczyć ją mogą terminy załatwiania spraw w urzędach.

Zezwolenie to będzie wydawane przez Wojewodę.

Zezwolenie to nie będzie mogło zostać wydane na okres przekraczający łączny dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w celu pracy sezonowej.

A jak się to wszystko w praktyce potoczy, okaże się po 1 stycznia 2018 r.

Przepisy dotyczące tego zezwolenia zawarto w rozdziale 10a ustawy o cudzoziemcach.

K.p.a. w urzędach

Robert Jaroszewski        26 października 2017        3 komentarze

Z przykrością stwierdzam, że w urzędach wojewódzkich przestał obowiązywać kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.), przynajmniej w sprawach dotyczących cudzoziemców.

Z przyjemnością poinformuję na blogu o każdym zgłoszonym mi przypadku załatwienia sprawy w ciągu kodeksowego miesiąca (co tam jednego – dwóch miesięcy! i to w sprawie nie szczególnie skomplikowanej) w oparciu o zasady ogólne k.p.a. (proponuję zasadę pogłębiania zaufania do władzy, zasadę udzielania informacji i zasadę wyjaśniania zasadności przesłanek), przez ludzi a nie systemy informatyczne.

To, tak a propos własnych doświadczeń i zgłaszanych mi problemów w trakcie postępowań legalizacyjnych pobyt cudzoziemców.

Tytułem usprawiedliwienia władzy publicznej:

Liczba wniosków złożonych przez obywateli państw trzecich w 2017 r. wyniosła niemal 144,4 tys.: 88% dotyczyło otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy, 10% zezwolenia na pobyt stały, a 2% zezwolenia na pobyt rezydenta UE. Organami, które przyjęły najwięcej wniosków byli: Wojewoda Mazowiecki (33%), Dolnośląski (10%), Małopolski i Wielkopolski (po 9%)∗.

dane UDSC z meldunku za okres 06.10.2017 – 12.10.2017 r.

Wizy do pracy po zmianach w 2018 r. Plany i plony pracy legislatorów

Robert Jaroszewski        09 października 2017        Komentarze (0)

Mamy takie w Polsce przysłowie co dwie głowy to nie jedna.

Mamy też powiedzenie nie ma ludzi nieomylnych z pewnymi odniesieniami do pracy saperów

Dziś o wątpliwościach powstałym w trakcie procesu legislacyjnego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców.

Otóż uzgadniany jest projekt, zgodnie z którym wizy po zmianach w zakresie pracy cudzoziemców w 2018 r. miałyby być następujące:

„05” wiza do pracy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 88z ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

„05a” wiza do pracy sezonowej;

„06” wiza do pracy innej niż na podstawie oświadczenia i sezonowej.

Z 9 podmiotów według stanu na dziś, jedynie MSZ zauważył, że na mocy przepisów przejściowych do 31 października 2018 r., do postępowań w sprawach o wydanie wizy w celu świadczenia pracy na mocy „starych” oświadczeń stosuje się przepisy dotychczasowe (o ile praca nie będzie wykonywana po 31 grudnia 2018 r.).

A zatem powstanie luka, gdyż rozporządzenie wizowe dotyczyć ma jedynie wiz wydanych celem pracy świadczonej w oparciu o „nowe” oświadczenia.

A co z wizami na pracą na podstawie „starych” oświadczeń?

Poinformuję o przyjętych ostatecznie rozwiązaniach prawnych.

W tym miejscu składam gratulację dla ludzi dobrej roboty.

Nota bene BCC wniósł też słuszną uwagę, warto nadrobić zaległości i wreszcie postanowić, czy wiza wydana w celu „05” uprawnia do pracy na podstawie zezwolenia.

 

Dlaczego obywatele niektórych państw są objęci uproszczeniami w zakresie pracy w Polsce

Robert Jaroszewski        02 października 2017        Komentarze (0)

Dotychczas na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla cudzoziemca, wykonywać pracę mogą obywatele:

  • Republiki Armenii,
  • Republiki Białorusi,
  • Republiki Gruzji,
  • Republiki Mołdawii,
  • Federacji Rosyjskiej
  • Ukrainy.

Po 1 stycznia 2018 r. lista ta ma być identyczna do obecnej.

Dlaczego te państwa?

Po pierwsze, obywatele tych państw są już objęci dotychczasowymi uproszczeniami.

Po drugie chodzi o obywateli państw bliskich Polsce geograficznie, kulturowo lub mających dobrą współpracę polityczną, np. w ramach Partnerstwa Wschodniego.