Zasady przekraczania granicy

Robert Jaroszewski        13 lipca 2016        Komentarze (0)

Na wakacje (i nie tylko) o zasadach przekraczania granicy.

Cudzoziemiec, który przekracza granicę, jest obowiązany posiadać:

1) ważny dokument podróży;

2) ważną wizę lub inny ważny dokument uprawniający go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do pobytu na tym terytorium, jeżeli są wymagane;

3) zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli zezwolenia takie są wymagane w przypadku przejazdu tranzytem.

Ważny dokument podróży: o czym tu.

Ważna wiza lub inny ważny dokument (np. karta pobytu), jeżeli są wymagane.

Wiele państw uregulowało swoje relacje w tej kwestii, mocą umów o ruchu bezwizowym.

Treść tych umów przesądza o tym w jakim celu i na jaki okres ruch bezwizowy jest dopuszczalny. Sprawdź więc, czy aby na pewno Twój wyjazd podpada pod ruch bezwizowy.

Lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz : tu

UWAGA:

Nie stanowi podstawy do przekraczania granicy:

  • stempel potwierdzający złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy;
  • dokument decyzji zezwalającej na pobyt czasowy;
  • analogicznie stempel i decyzja w postępowaniu o pobyt stały.

Mamy jeszcze jeden ciekawy sposób przekraczania granicy, jakim są zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego (MRG).

MRG Rosja

Przestrzegam, że zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego (MRG) unieważnia się, gdy cudzoziemiec, który wjechał na jego podstawie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywa poza strefą przygraniczną, w której zgodnie z zezwoleniem mógł przebywać. Bywa bowiem, że niektórzy cudzoziemcy zapędzają się w ramach MRG głęboko w kraj…

Zamiana wizy Schengen na krajową

Robert Jaroszewski        22 czerwca 2016        Komentarze (0)

Po raz kolejny w trakcie pisania bloga, dopadł mnie dylemat o czym pisać.

Żeby było jasne – materii nigdy dość, bo życie niesie wiele przypadków tyle, że z czasem następuje silna polaryzacja oczekiwań moich czytelników.

Otóż jedni z nich, często zawodowo zajmujący się podobnymi problemami, drążą temat na poziomie szczegółowości niedostępnym dla innych.

Inni zaś zadają pytania, które dla względnie zorientowanych wydają się oczywiste, jak nie banalne.

Mimo wszystko będę starał się uraczyć wszystkich przy tym blogowym szwedzkim stole a jedni i drudzy z czasem znajdą coś dla siebie.

Dziś jedno z pytań czytelników – czy można zamienić wizę Schengen na wizę krajową.

Nie można.

I tu powinien pojawić się elaborat, kończący się gdzieś w okolicach Kodeksu wizowego.

Darujmy sobie, bo roztrząsanie kwestii „dlaczego” – mało kogo by to interesowało.

Te dwa rodzaje wiz konkurują ze sobą.

Wizę wydaje Konsul i od początku aplikujemy o konkretną wizę. Po przekroczeniu granicy tracimy kontakt z głównym wydawcą wiz, jakim jest Konsul. Pisałem tu o piramidzie kompetencji wizowych.

Wizę można zmienić poprzez jej przedłużenie, unieważnienie lub cofnięcie.

Czyli można wizę zmienić, ale nie zamienić.

ZUS żąda od cudzoziemca numeru PESEL

Robert Jaroszewski        10 czerwca 2016        Komentarze (0)

Cały czas nie milknie temat numerów PESEL cudzoziemców, stare (z punktu widzenia cudzoziemców lepsze) czasy minęły bezpowrotnie, natomiast problemów – z już nie takim nowym prawem – jest „co niemiara”.

Otrzymuję od Was mnóstwo zapytań w sprawie zasad nadawania numeru PESEL cudzoziemcom oraz opowieści o trudnościach związanych z brakiem posiadania PESELu. Niestety w wielu z tych spraw trudno jest pomóc (dlaczego, o tym w puencie tego wpisu).

[kliknij aby kontynuować…]

Projekt ustawy o delegowaniu pracowników

Robert Jaroszewski        18 maja 2016        Komentarze (0)

Doczekamy się kompleksowej regulacji pracy pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług.

Projekt ustawy procedowany jest w Sejmie jako druk nr 500

Ustawa określa warunki zatrudnienia pracowników delegowanych do pracy na terytorium RP, zadania organów ochrony, no i oczywiście sankcje z tytułu naruszenia przepisów ustawy (grzywny do 30.000 zł).

Cel pobytu cudzoziemca

Robert Jaroszewski        06 maja 2016        Komentarze (0)

Przyjechałem do Polski w celach turystycznych i znalazłem pracę.

Czy mogę pracować i co mi grozi w przypadku podjęcia pracy.

Jeżeli jesteś w Polsce, posiadasz wizę turystyczną albo wydaną w innym celu niż wykonywanie pracy, pewne polskie przepisy, odczytywane wybiórczo i bez szerszej znajomości tematu, mogą kusić do wykonywania pracy. Na przykład pracy wykonywanej bez potrzeby posiadania zezwolenia na pracę.

Nie ma potrzeby uzyskania zezwolenia, jest cudzoziemiec skłonny do pracy a zatem do pracy…

Naiwność, nieznajomość prawa, a często i oszustwo mogą się skończyć następująco.

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (potocznie mówiąc: deportacja), wydaje się cudzoziemcowi, gdy cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne z deklarowanymi, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę. Deklaracja celu pobytu jest odzwierciedlona na wizie lub w podstawie prawnej wydanej decyzji.

Zgodnie z ustawą o cudzoziemcach decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, wydaje się cudzoziemcowi, gdy wykonuje lub wykonywał pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę lub zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy, lub został ukarany karą grzywny za nielegalne wykonywanie pracy.

Musisz wiedzieć, że formuła wydaje się użyta w treści przepisu nie daje podstawy do poważniejszych dyskusji z organem, o ile organ nie popełnił błędów proceduralnych w prowadzonym postępowaniu.

Pamiętaj zatem, że Polska gości cię w określonym celu.

Jeżeli cel pobytu się zmienia, pomyśl o tym wcześniej i sprawdź, czy możesz dokonać zmiany celu pobytu z uwagi na bardzo poważne konsekwencje, jakie mogą Cię spotkać.