Oddział marsz!

Robert Jaroszewski        16 maja 2017        Komentarze (0)

Kontynuując wątek prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce chciałbym przedstawić możliwości działania w formule oddziału.

Ta forma aktywności gospodarczej – oddział – dedykowana jest osobom, które mają już swój biznes i chcą go rozwijać na terenie Polski w zakresie tego przedmiotu działalności.

Jeżeli więc jesteś osobą zagraniczną, czyli:

  • osobą fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego,
  • osobą prawną z siedzibą za granicą,
  • jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą,

a do tego wykonujesz działalność gospodarczą za granicą, czyli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym,

to:

możesz powołać oddział w Polsce i nazwać go np.:

John Smith oddział w Polsce,

albo

Company Ltd odział w Polsce.

Oddział należy wpisać do KRS i po spełnieniu dodatkowych obowiązków – możesz prowadzić działalność gospodarczą w Polsce o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

W Polsce zarejestrowanych jest ok. 3.000 oddziałów przedsiębiorców zagranicznych.

O Koledze

Robert Jaroszewski        05 maja 2017        Komentarze (0)

Aplikanci, ich rodziny oraz patronowie w ostatnim czasie niecierpliwie oczekiwali na wyniki tegorocznego egzaminu radcowskiego.

Także i ja.

Mój aplikant i współpracownik, znany niektórym Wam z kontaktu osobistego i wzrokowego, Kamil Ciesiński zdał egzamin radcowski.

W międzyczasie Kamil zainteresował się i rozwijał w nowej, niezwykle ciekawej dziedzinie, jaką jest komercjalizacja nauki.

Kamil prowadzi swój autorski blog https://transfer-technologii.pl

Kolego Kamilu – powodzenia na ścieżkach zawodu radcy prawnego!

 

Działalność gospodarcza cudzoziemca

Robert Jaroszewski        07 kwietnia 2017        Komentarze (0)

Już wiem, albo przynajmniej domyślam się gdzie jest kłopot.

Muszę Ci napisać co to jest  działalność gospodarcza w Polsce, bo jak czytam, że Ukrainiec ma firmę, czy też chce założyć firmę, to po prostu nie rozumiem o co chodzi, albo Ty nie rozumiesz o co chodzi i masz do tego pełne prawo. Nie musisz być prawnikiem mało, nie musisz być Polakiem.

Prawników przepraszam za uproszczenia.

Mówiąc głosem ustawy:

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Kto prowadzi działalność gospodarczą – przedsiębiorca.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Osoba fizyczna – ja, ty, on, ona – człowiek.

Osoba prawna – jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają osobowość prawną – np. spółka z ograniczona odpowiedzialnością i o tym pisałem Ci tu.

O tym co może a czego nie może cudzoziemiec pisałem tu.

Jeżeli jesteś człowiekiem (a jestem pewny, że piszą też do mnie maszyny), to:

–  możesz powoływać do życia osoby prawne, celem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,

albo:

– prowadzić ją na własny rachunek, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i to jest to CEIDG.

Zasmucę Cię, bo w Polsce obywatele innych państw mogą prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG  w ograniczonym zakresie. W jakim(?), to już inna i długa historia.

Ale na koniec Cię pocieszę w najszerszym zakresie osoby zagraniczne mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w formie:

–  spółki komandytowej w skrócie „sp.k.”,

– komandytowo-akcyjnej w skrócie  „S.K.A.”,

– spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w skrócie  „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”,

– spółki akcyjnej w skrócie  „S.A.”

Zniesienie wiz dla Gruzinów

Robert Jaroszewski        21 marca 2017        Komentarze (0)

Uznaje się, że Gruzja spełniła wszystkie wymogi określone w planie działania na rzecz liberalizacji reżimu wizowego przedstawionym rządowi Gruzji w lutym 2013 r., a zatem spełnia odpowiednie kryteria, aby jej obywatele podróżujący na terytorium państw członkowskich zostali zwolnieni z obowiązku wizowego – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/372 z dnia 1 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Gruzja).

Wydarzenie z pewnymi jednak ograniczeniami (terytorialnymi, czasowymi i paszportowymi).

Zniesienie wiz dla Ukraińców

Robert Jaroszewski        02 marca 2017        Komentarze (0)

Coraz bliżej, o czym przeczytasz tu.