PRADO, ale nie muzeum

Robert Jaroszewski        02 października 2020        Komentarze (0)

Prado to muzeum w Madrycie z przebogatym zbiorem eksponatów, w tym dokumentów historycznych.

Raczej nie za sprawą tej szacownej instytucji, a ze skrótowca powstało inne PRADO.

Public Register of Authentic travel and identity Documents Online

Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży.

Warto i o tym PRADO coś wiedzieć, gdy w kontaktach z cudzoziemcem, ten posługuje się dokumentem tożsamości, bądź dokumentem podróży, którego nie znamy.

Jak zatem sprawdzić, czy dokument, którym posługuje się cudzoziemiec jest autentyczny i aktualny?

Wystarczy zajrzeć do PRADO, które dostarczy nam niezbędnych informacji na temat dokumentów danego państwa.

Pasjonatów, strażników granic, oraz szpiegów może zainteresować dostępna na stronach PRADO lista paszportów fikcyjnych („fantazyjnych”) i kamuflażowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Dokument podróży

Robert Jaroszewski        01 lipca 2020        Komentarze (0)

Wakacje, czas podróży bliższych i dalszych, przypominam zatem czym jest paszport.

Otóż paszport:

to dokument, który zawsze trzeba okazać władzom, kiedy przekraczacie granicę między dwoma państwami, aby władze mogły się dowiedzieć, kim jesteście, gdzie się urodziliście i jak wyjątkowo źle możecie wyjść na zdjęciu”.

[Lemony Snicket]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Prawo – koronawirus 3.0

Robert Jaroszewski        15 maja 2020        Komentarze (0)

Prawo zaczyna przybierać coraz dziwniejsze znaki.

Tarcza antykryzysowa ma edycję 3.0.

A teraz dodano do tarczy art. 15z5-15z9 na mocy których m.in. dopuszczono możliwość wykonywania przez cudzoziemca pracy na zmienionych warunkach, bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Chodzi m.in. o możliwość pracy zdalnej, obniżenie wymiaru czasu pracy, zmianę systemu lub rozkładu czasu pracy, czy równoważny czas pracy.

Dodatkowo obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, ubiegający się o wydanie wizy krajowej na terytorium tego państwa, będą zwolnieni od wymogu osobistego złożenia dokumentów, o których mowa w ustawie o cudzoziemcach, w związku z ubieganiem się o tę wizę.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Pobyt cudzoziemca na mocy tarczy a podróże do innych państw

Robert Jaroszewski        20 kwietnia 2020        Komentarze (0)

W dzisiejszych wiadomościach z pola walki z koronawirusem, przedruk z odesłaniem do źródła.

Sprawa jest na tyle ważna, że trzeba ją nagłośnić i jeszcze do tego dobrze opisana.

Otóż przyznane cudzoziemcom prawa pobytowe mocą tarczy antykryzysowej, nie przekładają się na możliwość przemieszczania się po terytorium Unii.

Tu komunikat UDSC w tym temacie i po temacie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Rozszerzenie tarczy w ramach ruchu bezwizowego

Robert Jaroszewski        19 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Czytam, co do mnie piszecie i widzę, że dużo sprawdzacie w różnych źródłach.

To dobrze.

Przy okazji wychodzą pewne sprawy jak ta, czy przedłużenie pobytu cudzoziemców w ruchu bezwizowym na mocy przepisów tarczy, dotyczy tylko umów międzynarodowych, które przewidują możliwość przedłużania pobytów bezwizowych.

Po rozszerzeniu tarczy wszyscy cudzoziemcy w ruchu bezwizowym, na mocy polskiego prawa – przepisów tarczy, jeżeli w dniu 14 marca 2020 r. (dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego), przebywali na terytorium RP mają przedłużone legalne pobyty, niezależnie od tego, czy umowa międzynarodowa ustanawiająca ruch bezwizowy stanowi o możliwości przedłużania pobytu bezwizowego. Jest to jednostronne (dokonane przez państwo polskie), przedłużenie pobytu cudzoziemca w związku z epidemią koronawirusa i dotyczy pobytów bezwizowych na podstawie umów międzynarodowych i innych źródeł prawa Unii.

Nie jest to zatem ściśle przedłużenie pobytu krótkoterminowego opartego o przepisy prawa UE.

Z pomocą przychodzi nam tu uzasadnienie projektu ustawy:

Przedstawiona w projekcie ustawy propozycja ma na celu zapewnienie możliwości ciągłości realizacji celu pobytu przez cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach pobytów krótkoterminowych, opartych o przepisy prawa Unii Europejskiej, w tym w szczególności dorobku Schengen, lub przepisy prawa międzynarodowego (umowy o zniesieniu obowiązku wizowego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska) lub możliwości opuszczenia tego terytorium przez cudzoziemców, którzy w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz ograniczeniem możliwości przemieszczania się przez granice i terytoria innych państw, sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską, w chwili obecnej nie mogą tego terytorium opuścić. Projektodawca proponuje zatem, aby z mocy prawa pobyt takich cudzoziemców, którzy w dniu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, był uznawany za legalny. Nie jest to zatem ściśle przedłużenie pobytu krótkoterminowego opartego o przepisy prawa UE, ale stworzenie dodatkowej (wyłącznie krajowej) podstawy legalności pobytu cudzoziemców znajdujących się w takiej sytuacji. W sposób spójny z pozostałymi przepisami projektu termin pobytu uznawanego za legalny został określony w ten sposób, że skończy się wraz z upływem 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (w zależności, który z tych stanów obowiązywał jako ostatni).

Zobowiązania z pewnych umów międzynarodowych jednak pozostają i nie ma przeszkód, aby obywatele Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju, składali wnioski o przedłużenie pobytu bezwizowego na mocy umów zawartych z tymi krajami w wydłużonym mocą przepisów tarczy okresie. Tu bowiem mamy do czynienia z innym prawem – wydłużonym terminem składania wniosków o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego. Prawo przedłużenia okresu pobytu oparte jest w tym wypadku na postanowieniach umowy o zniesieniu obowiązku wizowego i przepisach ustawy o cudzoziemcach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal