Dokument podróży

Robert Jaroszewski        01 lipca 2020        Komentarze (0)

Wakacje, czas podróży bliższych i dalszych, przypominam zatem czym jest paszport.

Otóż paszport:

to dokument, który zawsze trzeba okazać władzom, kiedy przekraczacie granicę między dwoma państwami, aby władze mogły się dowiedzieć, kim jesteście, gdzie się urodziliście i jak wyjątkowo źle możecie wyjść na zdjęciu”.

[Lemony Snicket]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Prawo – koronawirus 3.0

Robert Jaroszewski        15 maja 2020        Komentarze (0)

Prawo zaczyna przybierać coraz dziwniejsze znaki.

Tarcza antykryzysowa ma edycję 3.0.

A teraz dodano do tarczy art. 15z5-15z9 na mocy których m.in. dopuszczono możliwość wykonywania przez cudzoziemca pracy na zmienionych warunkach, bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Chodzi m.in. o możliwość pracy zdalnej, obniżenie wymiaru czasu pracy, zmianę systemu lub rozkładu czasu pracy, czy równoważny czas pracy.

Dodatkowo obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, ubiegający się o wydanie wizy krajowej na terytorium tego państwa, będą zwolnieni od wymogu osobistego złożenia dokumentów, o których mowa w ustawie o cudzoziemcach, w związku z ubieganiem się o tę wizę.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Pobyt cudzoziemca na mocy tarczy a podróże do innych państw

Robert Jaroszewski        20 kwietnia 2020        Komentarze (0)

W dzisiejszych wiadomościach z pola walki z koronawirusem, przedruk z odesłaniem do źródła.

Sprawa jest na tyle ważna, że trzeba ją nagłośnić i jeszcze do tego dobrze opisana.

Otóż przyznane cudzoziemcom prawa pobytowe mocą tarczy antykryzysowej, nie przekładają się na możliwość przemieszczania się po terytorium Unii.

Tu komunikat UDSC w tym temacie i po temacie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Rozszerzenie tarczy w ramach ruchu bezwizowego

Robert Jaroszewski        19 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Czytam, co do mnie piszecie i widzę, że dużo sprawdzacie w różnych źródłach.

To dobrze.

Przy okazji wychodzą pewne sprawy jak ta, czy przedłużenie pobytu cudzoziemców w ruchu bezwizowym na mocy przepisów tarczy, dotyczy tylko umów międzynarodowych, które przewidują możliwość przedłużania pobytów bezwizowych.

Po rozszerzeniu tarczy wszyscy cudzoziemcy w ruchu bezwizowym, na mocy polskiego prawa – przepisów tarczy, jeżeli w dniu 14 marca 2020 r. (dzień ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego), przebywali na terytorium RP mają przedłużone legalne pobyty, niezależnie od tego, czy umowa międzynarodowa ustanawiająca ruch bezwizowy stanowi o możliwości przedłużania pobytu bezwizowego. Jest to jednostronne (dokonane przez państwo polskie), przedłużenie pobytu cudzoziemca w związku z epidemią koronawirusa i dotyczy pobytów bezwizowych na podstawie umów międzynarodowych i innych źródeł prawa Unii.

Nie jest to zatem ściśle przedłużenie pobytu krótkoterminowego opartego o przepisy prawa UE.

Z pomocą przychodzi nam tu uzasadnienie projektu ustawy:

Przedstawiona w projekcie ustawy propozycja ma na celu zapewnienie możliwości ciągłości realizacji celu pobytu przez cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach pobytów krótkoterminowych, opartych o przepisy prawa Unii Europejskiej, w tym w szczególności dorobku Schengen, lub przepisy prawa międzynarodowego (umowy o zniesieniu obowiązku wizowego, których stroną jest Rzeczpospolita Polska) lub możliwości opuszczenia tego terytorium przez cudzoziemców, którzy w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz ograniczeniem możliwości przemieszczania się przez granice i terytoria innych państw, sąsiadujących z Rzecząpospolitą Polską, w chwili obecnej nie mogą tego terytorium opuścić. Projektodawca proponuje zatem, aby z mocy prawa pobyt takich cudzoziemców, którzy w dniu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, był uznawany za legalny. Nie jest to zatem ściśle przedłużenie pobytu krótkoterminowego opartego o przepisy prawa UE, ale stworzenie dodatkowej (wyłącznie krajowej) podstawy legalności pobytu cudzoziemców znajdujących się w takiej sytuacji. W sposób spójny z pozostałymi przepisami projektu termin pobytu uznawanego za legalny został określony w ten sposób, że skończy się wraz z upływem 30 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (w zależności, który z tych stanów obowiązywał jako ostatni).

Zobowiązania z pewnych umów międzynarodowych jednak pozostają i nie ma przeszkód, aby obywatele Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju, składali wnioski o przedłużenie pobytu bezwizowego na mocy umów zawartych z tymi krajami w wydłużonym mocą przepisów tarczy okresie. Tu bowiem mamy do czynienia z innym prawem – wydłużonym terminem składania wniosków o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego. Prawo przedłużenia okresu pobytu oparte jest w tym wypadku na postanowieniach umowy o zniesieniu obowiązku wizowego i przepisach ustawy o cudzoziemcach.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Kolejni cudzoziemcy z tarczą

Robert Jaroszewski        18 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Jak zapowiedziano, tak zrobiono.

Poszerzono tarczę o kolejnych cudzoziemców, to jest przebywających:

  1. na podstawie wizy Schengen,
  2. na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
  3. na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,
  4. w ramach ruchu bezwizowego,
  5. na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  6. na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Cudzoziemcy ci, w okresie legalnego pobytu, mają możliwość wykonywania pracy w oparciu o ważne zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Ważność kart pobytu, których okres ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłużono do 30 dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Nie ma zatem konieczności udawania się do urzędu, celem ich wydania, czy wymiany.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal