„Poland. Business Harbour” i inni

Robert Jaroszewski        11 grudnia 2020        Komentarze (0)

Z dniem 1 grudnia 2020 r. poszerzył się katalog osób, którym dopuszczalne jest powierzenie wykonywania pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Dotyczy to:

  • posiadających ważną wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy o cudzoziemcach (przyjazd ze względów humanitarnych z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe);
  • posiadających ważną wizę z adnotacją „Poland. Business Harbour”;
  • będących lekarzami lub lekarzami dentystami, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu;
  • których prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej zostało przyznane lub stwierdzone zgodnie z przepisami polskiej ustawy;
  • uprawionych do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
  • wykonujących pracę w prywatnej służbie domowej członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub innej osoby zrównanej z członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego.

Powody są jasne – wsparcie dla Białorusi, COVID-19, a co do wykonujących pracę w prywatnej służbie domowej to jedynie poprawa bytu skrzatów domowych przychodzi mi do głowy (znawcy Harry Pottera wiedzą, o co chodzi), tak naprawdę zaś w kontekście założenia, że przedstawicielem dyplomatycznym powinna być osoba o szczególnie wysokich kwalifikacjach moralnych i zawodowych, przewidziany wspomnianą ustawą wymóg, by do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę pracodawca – w tym przypadku przedstawiciel dyplomatyczny – dołączał oświadczenie dotyczące swojej karalności jest przez niektórych przedstawicieli dyplomatycznych uznawany za uwłaczający ich godności… (z uzasadnienia projektu rozporządzenia).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

PRADO, ale nie muzeum

Robert Jaroszewski        02 października 2020        Komentarze (0)

Prado to muzeum w Madrycie z przebogatym zbiorem eksponatów, w tym dokumentów historycznych.

Raczej nie za sprawą tej szacownej instytucji, a ze skrótowca powstało inne PRADO.

Public Register of Authentic travel and identity Documents Online

Publiczny rejestr on-line autentycznych dokumentów tożsamości i dokumentów podróży.

Warto i o tym PRADO coś wiedzieć, gdy w kontaktach z cudzoziemcem, ten posługuje się dokumentem tożsamości, bądź dokumentem podróży, którego nie znamy.

Jak zatem sprawdzić, czy dokument, którym posługuje się cudzoziemiec jest autentyczny i aktualny?

Wystarczy zajrzeć do PRADO, które dostarczy nam niezbędnych informacji na temat dokumentów danego państwa.

Pasjonatów, strażników granic, oraz szpiegów może zainteresować dostępna na stronach PRADO lista paszportów fikcyjnych („fantazyjnych”) i kamuflażowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Dokument podróży

Robert Jaroszewski        01 lipca 2020        Komentarze (0)

Wakacje, czas podróży bliższych i dalszych, przypominam zatem czym jest paszport.

Otóż paszport:

to dokument, który zawsze trzeba okazać władzom, kiedy przekraczacie granicę między dwoma państwami, aby władze mogły się dowiedzieć, kim jesteście, gdzie się urodziliście i jak wyjątkowo źle możecie wyjść na zdjęciu”.

[Lemony Snicket]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Prawo – koronawirus 3.0

Robert Jaroszewski        15 maja 2020        Komentarze (0)

Prawo zaczyna przybierać coraz dziwniejsze znaki.

Tarcza antykryzysowa ma edycję 3.0.

A teraz dodano do tarczy art. 15z5-15z9 na mocy których m.in. dopuszczono możliwość wykonywania przez cudzoziemca pracy na zmienionych warunkach, bez konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

Chodzi m.in. o możliwość pracy zdalnej, obniżenie wymiaru czasu pracy, zmianę systemu lub rozkładu czasu pracy, czy równoważny czas pracy.

Dodatkowo obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy, ubiegający się o wydanie wizy krajowej na terytorium tego państwa, będą zwolnieni od wymogu osobistego złożenia dokumentów, o których mowa w ustawie o cudzoziemcach, w związku z ubieganiem się o tę wizę.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Pobyt cudzoziemca na mocy tarczy a podróże do innych państw

Robert Jaroszewski        20 kwietnia 2020        Komentarze (0)

W dzisiejszych wiadomościach z pola walki z koronawirusem, przedruk z odesłaniem do źródła.

Sprawa jest na tyle ważna, że trzeba ją nagłośnić i jeszcze do tego dobrze opisana.

Otóż przyznane cudzoziemcom prawa pobytowe mocą tarczy antykryzysowej, nie przekładają się na możliwość przemieszczania się po terytorium Unii.

Tu komunikat UDSC w tym temacie i po temacie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal