Bielyje rozy

Robert Jaroszewski        23 września 2021        Komentarze (0)

Белые розы

Zauważyłem, że większość moich znajomych  nie korzysta z cyrylicy w kontaktach z Ludźmi Wschodu.

Obywatele piszą maile, smsy i czaty „po rosyjsku”, ale alfabetem łacińskim, czyli dokonują transliteracji cyrylicy.

Vot kak eto vygladit.

Jako, że jestem prawnikiem musiałem ustalić, czy są tu jakieś prawa?

Otóż standardy postępowania w procesie transliteracji znaków cyrylickich na znaki łacińskie zostały wyrażone w różnych międzynarodowych i krajowych normach, jak ISO 9/PN-ISO 9:2000/GOST 7.79-2000.

Kto nie ma w ogóle do czynienia z cyrylicą, może skorzystać z dostępnych w sieci internetowych latynizatorów. Są całkiem niezłe.

Transliteracja, łacinizacja, globalizacja.

Konec

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Ułatwienia dla uczestników programów wsparcia

Robert Jaroszewski        14 czerwca 2021        Komentarze (0)

Na kanwie  doświadczeń programu Poland. Business Harbour ma być łatwiej uzyskać pobyt w Polsce.

Przynajmniej dla niektórych osób prowadzących firmę.

Planowana jest zmiana, polegająca na pominięciu wymogów dotyczących dochodowości lub zatrudnienia, lub spełnienia w przyszłości warunków, wynikających z art. 142 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach, dla prowadzących działalność gospodarczą.

Przepis jest dobrze znany wszystkim ubiegającym się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Chodzi o to, żeby podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą:

a) w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub

b) wykazał, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków określonych w lit. a lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.

Dla wielu są to warunki zaporowe.

Dla kogo ta zmiana – dla podmiotów objętych programem wsparcia wpisanym w wykaz właściwego ministra.

Planowany termin wejścia w życie zmiany 1.09.2021 r.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Czy w sprawach wiz długoterminowych przysługuje skarga do sądu?

Robert Jaroszewski        27 maja 2021        Komentarze (0)

Kolejne orzeczenie NSA, ale też kolejne orzeczenie Sędziego NSA Pana Jacka Chlebnego, którego znamy przecież z komentarza „Prawo o cudzoziemcach”.

Warto dojrzeć ludzi tworzących instytucje, jak to się dzieje w Stanach Zjednoczonych, gdzie profile sędziów tworzą profile sądów.

I tak po przedstawionym już na blogu wyroku NSA w sprawie pouczeń cudzoziemców w urzędach (przewodniczący i sprawozdawca Sędzia Jacek Chlebny), mamy kolejną ciekawą i ważną dla systemu prawa sprawę prowadzoną przez prof. Chlebnego, jaką jest temat:

zagwarantowania środka prawnego przed sądem od decyzji o odmowie wydania wizy długoterminowej

Co tu się działo?!

Najpierw dwie niekorzystne decyzje Konsula, potem skarga do WSA. Odrzucenie skargi przez WSA. Skarga do NSA. Pytanie prejudycjalne NSA. Wyrok TSUE. Postanowienie NSA i znowu piłka w grze:

„odrzucenie wniesionej skargi z przyczyny wskazanej przez Sąd pierwszej instancji było przedwczesne, albowiem w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia brak jest oceny, czy wniosek skarżącego o wydanie wizy długoterminowej w celu odbycia studiów jest objęty zakresem stosowania powołanej dyrektywy (UE) 2016/801.”

Czekamy, wszystko wskazuje na to, że:

art. 5 pkt 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest niezgodny z art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.

Przynajmniej w sprawach studentów.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Zrozumiałym językiem

Robert Jaroszewski        12 marca 2021        Komentarze (0)

Cudzoziemca należy pouczać w urzędach, w języku dla niego zrozumiałym.

Językiem zrozumiałym dla cudzoziemca może być język polski, jeśli cudzoziemiec włada językiem polskim.

Takim językiem nie musi być język ojczysty.

Jeśli korzystasz z pełnomocnika, to na pełnomocniku ciąży ciężar dobrej komunikacji z cudzoziemcem, w razie wątpliwości można skorzystać z usług tłumacza.

Zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach, organ prowadzący postępowanie w sprawach o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy poucza pisemnie cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach. Jest to uszczegółowienie zasady wynikającej z Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

To jest główny przekaz wynikający z wyroku NSA (wyrok NSA z 8.12.2020 r., II OSK 790/20) a wszystko za sprawą ważnego obowiązku, którego powinny być świadome osoby przebywające w Polsce na podstawie zezwolenie na pobyt czasowy  – zawiadomienia wojewody, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia.

Uchybienie temu obowiązkowi – a czasu jest niewiele – może prowadzić do odmowy dzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Ale o tym wszystkim należy pouczyć – w języku zrozumiałym dla cudzoziemca.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

„Poland. Business Harbour” i inni

Robert Jaroszewski        11 grudnia 2020        Komentarze (0)

Z dniem 1 grudnia 2020 r. poszerzył się katalog osób, którym dopuszczalne jest powierzenie wykonywania pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

Dotyczy to:

  • posiadających ważną wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy o cudzoziemcach (przyjazd ze względów humanitarnych z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe);
  • posiadających ważną wizę z adnotacją „Poland. Business Harbour”;
  • będących lekarzami lub lekarzami dentystami, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu;
  • których prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej zostało przyznane lub stwierdzone zgodnie z przepisami polskiej ustawy;
  • uprawionych do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
  • wykonujących pracę w prywatnej służbie domowej członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub innej osoby zrównanej z członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego.

Powody są jasne – wsparcie dla Białorusi, COVID-19, a co do wykonujących pracę w prywatnej służbie domowej to jedynie poprawa bytu skrzatów domowych przychodzi mi do głowy (znawcy Harry Pottera wiedzą, o co chodzi), tak naprawdę zaś w kontekście założenia, że przedstawicielem dyplomatycznym powinna być osoba o szczególnie wysokich kwalifikacjach moralnych i zawodowych, przewidziany wspomnianą ustawą wymóg, by do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę pracodawca – w tym przypadku przedstawiciel dyplomatyczny – dołączał oświadczenie dotyczące swojej karalności jest przez niektórych przedstawicieli dyplomatycznych uznawany za uwłaczający ich godności… (z uzasadnienia projektu rozporządzenia).

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal