Zakaz wjazdu na teren Polski

Robert Jaroszewski        14 marca 2020        Komentarze (0)

Jeszcze do niedawna rzecz nie do pomyślenia – zawieszenie i ograniczenie ruchu granicznego na granicy RP.

Na przejściach granicznych z z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Słowacką oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych obowiązuje ograniczenie ruchu osobowego na przejściach granicznych, na kierunku wjazdowym do Rzeczypospolitej Polskiej, do następujących kategorii osób przekraczających granicę państwową w lotniczych i morskich przejściach granicznych oraz przekraczających granicę państwową samochodami osobowymi w drogowych przejściach granicznych:

 1. obywatele Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod stałą opieką obywateli Rzeczypospolitej Polskiej;
 3. cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
 4. szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
 5. cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
 8. cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Te same osoby będą mogły wjechać na terytorium Polski na wybranych przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą. Lista tych przejść znajduje się w załączniku do rozporządzenia.

Oczywiście wszystko w związku z koronawirusem i do odwołania – tu rozporządzenie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Karta lokalizacji pasażera

Robert Jaroszewski        10 marca 2020        Komentarze (0)

W związku z epidemią koronawirusa osoby przekraczające granicę RP, proszone są o wypełnienie karty lokalizacji pasażera.

Wzory kart znajdziecie tu.

Temat podstawy prawnej do żądania karty, jej treść i wykorzystanie przez organy państwowe, w obliczu zagrożenia zdrowia narodu pomijam, choć jest bardzo interesujący prawnie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Pobyt w okresie wyznaczonego terminu dobrowolnego powrotu

Robert Jaroszewski        05 marca 2020        Komentarze (0)

Oczami wyobraźni widzę naszych strażników granicy, wertujących ustawę o cudzoziemcach, celem doszukania się odpowiedzi na pytanie „czy cudzoziemiec zobowiązany do powrotu na mocy decyzji, któremu w wyznaczonym okresie powrotu zakończy się tytuł pobytowy i który wniósł odwołanie, przebywa legalnie w Polsce?”, co naocznie ujrzała świadek tegoż zdarzenia, czytelniczka Pani Marlena.

Oczywiście, że życzylibyśmy sobie (wraz ze strażnikami), przesądzenia jasno tej kwestii jakimś przepisem, choćby na podobieństwo art. 299 ust. 7 ustawy o cudzoziemcach.

Niestety próżno szukać takiego ratunku w ustawie.

Na problem należy spojrzeć szerzej, to jest z perspektywy unijnej, horyzontalnej.

Obecnie nam panującą ustawę o cudzoziemcach ukształtowała m.in. dyrektywa 2008/115/WE w której to treść art. 6 i 7, a nawet nazwa Rozdziału II ZAKOŃCZENIE NIELEGALNEGO POBYTU, udziela niezbędnych wskazówek. Jeżeli do tego dodamy motywy dyrektywy, np. (6), że państwa członkowskie powinny zapewnić, aby zakończenie nielegalnego pobytu obywateli państw trzecich odbywało się w ramach sprawiedliwej i przejrzystej procedury, albo (12), że sytuacja obywateli państw trzecich, którzy przebywają nielegalnie, ale nie mogą jeszcze zostać wydaleni, powinna zostać uregulowana, to dochodzimy do wniosku, że pobyt cudzoziemca w okresie wyznaczonego decyzją terminu do powrotu, po wygaśnięciu podstawy pobytowej, jest pobytem nielegalnym. Jeżeli w sprawie toczy się postępowanie administracyjne, to do czasu jego zakończenia ostateczną decyzją, cudzoziemiec może jednak przebywać na terytorium RP. Nadmieniam, że piszemy tu o uproszczonym stanie, bez licznych szarości powstałych na tle stosowania terminu dobrowolnego powrotu.

Państwo w niektórych przypadkach „szanuje” pobyt cudzoziemca, kierując się różnymi względami (gwarancjami prawnymi dotyczącymi trwającej procedury administracyjnej, czy też wynikającymi z zasady non-refoulement), co nie zmienia faktu, że jest to pobyt nielegalny.

Oczywiście dla wielu osób sytuacja może być trudna do zrozumienia, bo jak to nielegalny(?), skoro cudzoziemiec ma prawo przebywać? W tym miejscu musimy jednak wyraźne rozróżnić tytuł pobytowy (zezwolenie, wiza) i decyzję zobowiązującą do powrotu, zaopatrzoną w gwarancje sprawiedliwej i przejrzystej procedury zakończenia pobytu. Są to dwie rożne sprawy, aczkolwiek obie związane z pobytem cudzoziemca. Wspomniana dyrektywa trafnie określa ten stan obywateli – przebywają nielegalnie, ale nie mogą jeszcze zostać wydaleni. Nie zapominajmy, że decyzja zobowiązująca cudzoziemca do powrotu zapada w sprawach o największym gatunkowo kalibrze.

Do podobnych wniosków można dojść mocą rozumowań prawniczych (czyli takich osobliwych metod odczytywania prawa przez prawników), wszak przepisy czasami wskazują, kiedy mamy do czynienia z pobytem legalnym, jak też  kreują swoiste zasady, którymi możemy się posiłkować w procesie stosowania prawa, nie mniej w omawianym przypadku strażnicy szukali konkretnego przepisu, którego w ustawie nie znajdą.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Listy zatwierdzonych jednostek na potrzeby przyjmowania cudzoziemców

Robert Jaroszewski        11 grudnia 2019        Komentarze (0)

Minister (Spraw Wewnętrznych i Administracji), jest zobowiązany do ogłaszania list zatwierdzonych:

 • jednostek prowadzących studia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców;
 • jednostek naukowych na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • organizatorów stażu na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu podjęcia stażu;
 • jednostek organizacyjnych, na rzecz których cudzoziemcy mają wykonywać świadczenia jako wolontariusze.

Tu znajdziecie listy.

Poza listą są pewne uczelnie jak akademickie, wojskowe, publiczne zawodowe, czy też inne.

Po co są te listy?

Obecność jednostek na tych listach jest warunkiem wydawania poszczególnych zezwoleń lub wiz dla cudzoziemców.

Możesz sobie zatem wcześniej sprawdzić, np. planując studia w Polsce, czy dana uczelnia została zatwierdzona na potrzeby przyjmowania cudzoziemców.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

Brytyjczyku zarejestruj się!

Robert Jaroszewski        18 października 2019        Komentarze (0)

Nie sposób nadążyć za brexit news, czekając na kolejne wiadomości, zróbmy zatem coś użytecznego.

Jeżeli jesteś Brytyjczykiem i przebywasz w Polsce dłużej niż 3 miesiące, masz obowiązek zarejestrowania się.

Zrób to, zarejestrowanie_pobytu może się mocno się przydać.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal