Cele wydania wiz i związane z tym numery

Robert Jaroszewski        17 grudnia 2015        Komentarze (0)

Cele wydania wiz Schengen i krajowych zostały ponumerowane i określone w stosownym rozporządzeniu.

Dlaczego numery celów wynikające z rozporządzenia (począwszy od numeru 14), „rozjeżdżają się” z numerami (jednostek redakcyjnych) celów wynikających z ustawy – nie wiem.

Moim zdaniem ta numeracja powinna zostać zharmonizowana.

Przepisy ustaw określające skutki pewnych zdarzeń – a nawet i samego rozporządzenia – odsyłają do celów z ustawy a nie celów z rozporządzenia.

Tymczasem na wizach widnieje numeracja celów z rozporządzenia. Zdarzają się przez to nieporozumienia. Mało który cudzoziemiec zna rozporządzenie, ale „zna” ustawę i odczytuje cele zgodnie z numeracją z ustawy, a tu jak już pisałem jest różnie.

Cele wydania wiz

Cel pobytu to wcale nie taka banalna rzecz więcej, cel pobytu to bardzo poważna sprawa i nie służy tylko deklaracjom na etapie uzyskiwania wizy.

Szerzej o tym w następnym odcinku.

A tu przedstawiam ponumerowane cele wydania wiz, zgodnie z regulującym tę kwestię rozporządzeniem oraz cele z ustawy.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wiz dla cudzoziemców z dnia 5 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 592)

„01” – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;

„02” – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;

„03” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;

„04” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

„05” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;

„06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie dokumentów innych niż określone w art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy;

„07” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;

„08” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

„09” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;

„10” – gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;

„11” – gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy;

„12” – gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;

„13” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

„14” – gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;

„15” – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

„16” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;

„17” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

„18” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

„19” – gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;

„20” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;

„21” – gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

„22” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;

„23” – gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1-24 ustawy.

Cel wydania wiz zgodnie z art. 60 ustawy o cudzoziemcach

  1. Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje się w celu:

1) turystycznym;

2) odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;

3) udziału w imprezach sportowych;

4) prowadzenia działalności gospodarczej;

5) wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;

6) wykonywania pracy na podstawie dokumentu innego niż określony w pkt 5;

7) prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach;

8) wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

9) odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;

10) szkolenia zawodowego;

11) kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 9 lub 10;

12) dydaktycznym;

13) prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

14) tranzytu;

15) tranzytu lotniczego;

16) leczenia;

17) dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

18) udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej;

19) przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

20) korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

21) repatriacji;

22) korzystania z ochrony czasowej;

23) przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

24) realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;

25) innym niż określone w pkt 1-24.

          AKTUALIZACJA 2018 r.

Robert Jaroszewski
radca prawny

***

Bielyje rozy

Zauważyłem, że większość moich znajomych nie korzysta z cyrylicy w kontaktach z Ludźmi Wschodu.

Obywatele piszą maile, smsy i czaty „po rosyjsku”, ale alfabetem łacińskim, czyli dokonują transliteracji cyrylicy [Czytaj dalej…]

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: