JAK DŁUGO TRWA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA ZEZWOLENIA NA POBYT

Kamil Ciesiński        15 lipca 2014        Komentarze (0)

W dzisiejszych czasach nikogo nie trzeba przekonywać, że czas to pieniądz. Pomyślałem więc, że warto podzielić się z Tobą wiedzą na temat tego jak długo trwa postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pobyt.

Należy zacząć od wyjaśnienia, że takie postępowanie jest sprawą:

  • prowadzoną przez organ administracji publicznej, właściwy z mocy prawa do jej rozpoznania,
  • indywidualną,
  • rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej.

Jest to więc sprawa administracyjna, do której zastosowanie znajdują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepisy k.p.a. przewidują następujące terminy rozpoznawania spraw:

  • jeżeli wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania dostarczone zostały niezbędne do rozpoznania sprawy dowody lub informacje, albo są one znane organowi z urzędu, sprawa powinna być rozpoznana niezwłocznie,
  • jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego, powinna zostać rozpoznana w ciągu miesiąca,
  • jeżeli sprawa jest szczególnie zawiła, powinna zostać rozpoznana w ciągu 2 miesięcy.

Organ jest zobowiązany poinformować Cię, jeśli załatwienie sprawy w terminie stanie się niemożliwe, podając przy tym przyczynę opóźnienia oraz nowy termin załatwienia sprawy. Musisz jednak pamiętać, że do wyżej wymienionych terminów załatwiania spraw nie wlicza się:

  • terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
  • okresów zawieszenia postępowania, oraz
  • okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pobyt jest sprawą wymagającą postępowania wyjaśniającego. Wojewoda, a w praktyce pracownik Urzędu Wojewódzkiego, przy pomocy którego wojewoda wykonuje swoje zadania, musi szczegółowo zweryfikować spełnianie przesłanek ustawowych do wydania zezwolenia. Termin na załatwienie sprawy wynosi więc miesiąc, o ile nie okaże się ona szczególnie zawiła.

W sprawach o wydanie zezwolenia na pobyt oprócz postępowania wyjaśniającego występuje jeszcze jeden element powodujący jego rozciągnięcie w czasie. Zgodnie z przepisami ustawy, przed wydaniem decyzji wojewoda zwraca się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów, z wnioskiem o przekazanie informacji. Chodzi o stwierdzenie czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Informacja na temat cudzoziemca powinna zostać przekazana w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 30-dniowy może być przedłużony do 60 dni. Jeśli informacja nie zostanie udzielona w terminie, przyjmuje się, że wymóg uzyskania pozytywnej dla cudzoziemca informacji został spełniony. Czas poświęcony na pozyskanie informacji nie jest wliczany do terminu rozpoznania sprawy, ponieważ jest to czynność, której dokonania wymagają przepisy prawa. Informacji na temat cudzoziemca nie zasięga się w przypadku osoby, która w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 13 roku życia.

Co do zasady więc termin na rozpoznanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt wynosi miesiąc, jednak termin ten zostaje wydłużony o 30-dniowy (co do zasady) okres zasięgania przez wojewodę informacji na temat cudzoziemca. Zatem standardowo czas trwania całego postępowania nie powinien przekroczyć dwóch miesięcy. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której będzie ono trwało dłużej np. w wyniku przedłużającej się procedury zasięgania informacji na temat cudzoziemca lub w przypadku szczególnie zawiłej sprawy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: