Ustawy

Witaj w naszej bazie wiedzy ! Znajdujesz się w zakładce „ustawy”.

Znajdziesz tutaj podstawowe akty prawne regulujące sprawy związane z pobytem cudzoziemców na terenie Polski.

ustawa o cudzoziemcach

ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP

ustawa o obywatelstwie polskim