Program 500 Plus

500 + dla Ukrainki

Robert Jaroszewski        23 listopada 2017        Komentarze (0)

Sąd przyznał 500 + dla Ukrainki pomimo, że ojciec dzieci pracuje na Ukrainie. Spór dotyczył tego, czy wszyscy członkowie rodziny mają zamieszkiwać w Polsce. W przedmiotowej sprawie uprawniona razem z dziećmi zamieszkuje w Polsce i centrum jej spraw życiowych znajduje się w Polsce. Najstarsza córka tutaj studiuje, a dzieci uczęszczają do przedszkola, jedynie mąż pracuje […]

500+ karta z adnotacją dostęp do rynku pracy

Robert Jaroszewski        06 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Cudzoziemcy – posiadacze karty z adnotacją “dostęp do rynku pracy” jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także są uprawnieni do świadczenia z programu 500+ Adnotację “dostęp do rynku pracy”, zgodnie z art. 244 ustawy o cudzoziemcach, zamieszcza się w karcie pobytu w przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy […]

500+ praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Robert Jaroszewski        04 kwietnia 2016        Komentarze (0)

Świadczenie z programu 500+ otrzymają cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. O jakich okolicznościach mowa w art. 127 ustawy o cudzoziemcach? Mowa o pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. […]

500 + dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym

Robert Jaroszewski        01 kwietnia 2016        Komentarze (0)

500 + obejmuje cudzoziemców, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. Listę umów o zabezpieczeniu społecznym znajdziesz tu.

500+ koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego

Robert Jaroszewski        24 marca 2016        Komentarze (0)

Jak już wiesz, program 500+ obejmuje między innymi cudzoziemców do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów ubezpieczenia społecznego. Co to jest koordynacja systemów ubezpieczenia społecznego? Koordynacja systemów ubezpieczenia społecznego, to w dużym skrócie, regulacja prawna świadczeń społecznych przysługujących uprawnionym osobom, które z różnych względów przemieszczają się w ramach Unii. Więcej o istocie koordynacji przeczytasz […]