Cudzoziemcy z tarczą antykryzysową

Robert Jaroszewski        01 kwietnia 2020        Komentarze (0)

Cudzoziemcy z tarczą przed koronawirusem.

W sprawach dotyczących cudzoziemców ustawę antykryzysową najtrafniej opisuje jedno słowo: przedłużenie.

Ale po kolei.

Zezwolenie na pobyt czasowy.

Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Pobyt cudzoziemca w okresie tego  przedłużonego terminu, uważa się za legalny, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie.

Takie same zasady obowiązują w odniesieniu do terminów wniosku o przedłużenie wizy, stosowanych do zezwoleń na pobyt stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej a także wniosku o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W takim  przypadku, nie wydaje się, ani nie wymienia się karty pobytu.

Wiza

Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W takim przypadku w dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej.

Zezwolenia na pracę

Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę, (w tym na pracę sezonową), przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową.

W przypadku przedłużenia okresu ważności zezwolenia wniosek, składa się nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę określonego w tym zezwoleniu i nie później niż w ostatnim dniu okresu ważności przedłużonego na podstawie powyższej regulacji.

Oświadczenie

Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń, wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.

Świadczenie postojowe

Świadczenie postojowe przysługuje cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są:

  1. posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, lub
  2. cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna.

Obowiązek opuszczenia RP

Jeżeli termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynika z wydanych decyzji administracyjnych i wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID- 19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: