Nowe wizy, nowe numery, rozporządzenie w sprawie wiz 2018 r.

Robert Jaroszewski        09 lutego 2018        Komentarze (0)

Jest taki wpis, który wymaga aktualizacji.

Odświeżam temat cele wydania wiz i związane z tym numery.

Poczynając od 12 lutego 2018 r., za sprawą nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców, oraz nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, mamy nowe wizy.

Dla pracujących ważne są numery wiz „05”, „05a” i „05b”.

„05” jest wizą wydawaną w celu wykonywania pracy na podstawie „starych” oświadczeń (pod warunkiem złożenia wniosku o wydanie tej wizy przed 31 października 2018 r.).

„05a” jest wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie „nowych” oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (wpisywanych do ewidencji).

„05b” jest wizą wydawaną w celu wykonywania pracy sezonowej.

Wiza „05a” to wiza o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5) ustawy o cudzoziemcach,

Wiza „05b” to wiza o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a) ustawy o cudzoziemcach.

Obecnie na mocy przedstawionego wyżej rozporządzenia, mamy następujące oznaczenie celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych:

„01” – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;

„02” – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;

„03” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;

„04” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

„05” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca, w okresie nieprzekraczającym 6 mie­sięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zareje­strowanego w powiatowym urzędzie pracy;

„05a” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolej­nych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziem­cowi;

„05b” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.), w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;

„06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy;

„07” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowa­nych w związku z prowadzeniem takiej działalności;

„08” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

„09” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;

„10” – gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;

„11” – gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy;

„12” – gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;

„13” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

„14” – gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;

„15” – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

„16” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodo­wą, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;

„17” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

„17a” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;

„18” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

„19” – gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;

„20” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;

„21” – gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobo­wiązania międzynarodowe;

„22” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;

„22a” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;

„23” – gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1-24a ustawy o cudzoziemcach.

A tak prezentują się cele wydania wiz zgodnie z art. 60 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach.

Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje się w celu:

1) turystycznym;

2) odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;

3) udziału w imprezach sportowych;

4) prowadzenia działalności gospodarczej;

5)   wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

5a)   wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;

6)   wykonywania pracy innej, niż określona w pkt 5 i 5a;

7) prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach;

8) wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

9) odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;

10) szkolenia zawodowego;

11) kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 9 lub 10;

12) dydaktycznym;

13) prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;

14) tranzytu;

15) tranzytu lotniczego;

16) leczenia;

17) dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

18) udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej;

18a)   przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;

19)  (uchylony);

19a) przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;

20) korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;

21) repatriacji;

22) korzystania z ochrony czasowej;

23) przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

24) realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;

24a)   realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;

25)   innym niż określone w pkt 1-24a.

Nowy wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Robert Jaroszewski        08 lutego 2018        Komentarze (0)

Za sprawą nowego rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, pojawia się (od 12 lutego 2018 r.) nowy:

  • wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy;
  • wzór załączników do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarcze(jeżeli celem pobytu cudzoziemca jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył);
  • wzór formularza wniosków o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w celu korzystania z mobilności długoterminowej.

Rozporządzenie określa też:

  • liczbę fotografii dołączanych do wniosku;
  • szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych do wniosku;
  • wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku;
  • sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
  • sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu.

Zwracam uwagę na załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (s. 15, Dz.U. poz. 233, załącznik nr 2 do rozporządzenia), dołączany w przypadku ubiegania się przez cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli celem pobytu cudzoziemca jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył lub prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta.

Ten załącznik podpisuje podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

Załącznik wypełnia się oczekiwanie, jakie niesie art. 114 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach w brzmieniu od 12 lutego 2018 r. w zakresie wynagrodzenia. Manewr bardzo pożyteczny, gdyż zastąpiono tymże oświadczeniem z załącznika, wcześniejszy obowiązek przedkładania umowy, co bywało bardzo uciążliwe.

Bardzo ważne jest, że podmiot powierzający wykonywanie pracy w załączniku dokonuje szeregu istotnych prawnie oświadczeń w tym, w zakresie świadomości odpowiedzialności karnej.

O skutkach podpisania tego załącznika pracodawca musi pamiętać, pouczenia są w czterech językach.

Zmiana ustawy o cudzoziemcach 2018

Robert Jaroszewski        19 stycznia 2018        Komentarze (0)

Wchodzi w życie (zasadniczo 12.02.2018 r.) kolejna zmiana ustawy o cudzoziemcach, pod szyldem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa.

W ustawie pojawiają się regulacje dotyczące udzielania zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu korzystania z mobilności.

Co ciekawego wyczytamy poza zasadniczym zrębem nowej regulacji?

Za najważniejsze i warte przedstawienia uważam takie zmiany.

Nowa przesłanka odmowy wydania wizy krajowej, gdy zachodzą uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności złożonych przez cudzoziemca oświadczeń odnośnie do celu jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na dostępne organowi dowody lub obiektywne okoliczności wskazujące na to, że cel pobytu cudzoziemca mógłby być inny niż deklarowany.

Rezygnacja z wymogu przedstawiania przez cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę umowy z podmiotem powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy na rzecz oświadczenia tego podmiotu.

Wprowadzenie wymogu znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców ubiegających się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Uporządkowanie procedury zaproszeniowej, choćby poprzez przesądzenie, że w postępowaniu w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń albo unieważnienia wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń stroną postępowania jest wyłącznie zapraszający, czy też wprowadzenie pouczenia, że zaproszenie nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia pracy.

Poprawienie redakcji art. 13 ust. 2 pkt 1 lit. c i d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Co do zasadniczego nurtu zmian, jakie niesie ze sobą ustawa poprzestanę na opisaniu, czym jest przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstw, bo resztę załatwią prawnicy korpo.

Otóż przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa oznacza czasowe oddelegowanie cudzoziemca, którego miejsce pobytu w chwili składania wniosku o udzielenie zezwolenia znajduje się poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, przez pracodawcę macierzystego do jednostki przyjmującej oraz korzystanie z mobilności.

Mobilność zaś to uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w celu wykonywania pracy w jednostce przyjmującej mającej siedzibę w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, wynikające z posiadania ważnego dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niż to, w którym cudzoziemiec korzysta z tego uprawnienia.

Dla ambitnych tu do poczytania o pozostałych zmianach ustawy.

Zmiany w zatrudnieniu cudzoziemców 2018 formularze dokumentów

Robert Jaroszewski        04 stycznia 2018        Komentarze (0)

Na platformie usług elektronicznych Publicznych Służb Zatrudnienia znajdziecie elektroniczne formularze dokumentów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców:

https://www.praca.gov.pl

PESEL cudzoziemca Epilog

Robert Jaroszewski        03 stycznia 2018        Komentarze (0)

Rok 2018 kończy gehennę z numerem PESEL cudzoziemca.

Po zmianach jakie obowiązują od 1 stycznia 2018 r., numer PESEL będzie nadawany każdemu cudzoziemcowi zamieszkałemu w Polsce.

Jedynie cudzoziemcy planujący krótkotrwałe pobyty niewymagające meldunku (gdy pobyt na terenie RP nie przekracza 30 dni), będą wyłączeni z tej regulacji.

Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokona organ gminy (miasta), właściwy do zameldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemca.

Podstawę rejestracji danych cudzoziemca stanowi ważny dokument podróży, a w przypadku obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiejrównież inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo.

Bez wątpienia zmiany w zasadach nadawania PESEL cudzoziemcom są jedną z najbardziej oczekiwanych i mądrych decyzji dotyczących cudzoziemców na przestrzeni ostatnich lat, patrząc tak z perspektywy cudzoziemców, jak i państwa polskiego.