Skutki braku załatwienia sprawy w terminie; tysiące spraw, tysiące złotych

Robert Jaroszewski        18 czerwca 2018        Komentarze (0)

Właśnie złożyłem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, przewidywany czas załatwienia sprawy – 4 miesiące.

Pisałem już o ponagleniu, czas wskazać inny środek zwalczający bezczynność lub przewlekłość organu w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

Skarga do sądu administracyjnego.

Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania:

1) zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie rozstrzygnięcia;

2) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania (jeżeli organ załatwi sprawę po wniesieniu skargi).

Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Sąd może orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter sprawy oraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznego i prawnego. Nie liczyłbym jednak na to orzeczenie w realiach spraw dotyczących cudzoziemców.

Sąd może orzec o wymierzeniu organowi grzywny lub przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną do wysokości połowy dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. I choć jest to uprawnienie, sądy korzystają z tej możliwości, zasądzając na rzecz cudzoziemców nawet kilkutysięczne kwoty.

W tym miejscu prezentuję wyrok, który jest wzorcowym opisem sytuacji z jaką wielu się zmaga.

Kolejne zawody cudzoziemców bez informacji starosty

Robert Jaroszewski        08 maja 2018        Komentarze (0)

Polska gospodarka pożąda nowych zawodów.

Ruszyła maszyna legislacyjna w zakresie dalszych ułatwień w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy.

Możemy ją śledzić tu.

W lipcu należy się spodziewać listy nowych zawodów, w których praca nie będzie wymagała uzyskania informacji starostywykaz_zawodów.

Wykaz obejmuje grupy elementarne, które w sumie tworzy 197 zawodów.

Zwolnienie od konieczności uzyskania informacji starosty stosowane będzie także w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Nie wystarczy jednak sama chęć pracy w tym zawodzie.

Cudzoziemiec musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do pracy w zawodzie określonym w wykazie.

Wyrazem szczególnego zainteresowania tymi pracownikami (oraz z chęci odblokowania zatorów w urzędach), do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia będziemy stosować przepisy nowe.

RODO chroni prawa cudzoziemców

Robert Jaroszewski        07 maja 2018        Komentarze (0)

RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chroni prawa cudzoziemców.

Na gruncie RODO nie ma znaczenia narodowość osób, których dane są przetwarzane.

Jeżeli działalność polskiego przedsiębiorcy polega na oferowaniu usług cudzoziemcom np. osobom pochodzących z Ukrainy, czy Białorusi, to należy przetwarzać dane osobowe tych osób w zgodzie z RODO.

Przepisom RODO podlegają przedsiębiorcy zagraniczni prowadzący działalność w Unii Europejskiej.

Zatem RODO powinien stosować odział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, jeżeli przetwarza dane osobowe.

Ponaglenie

Robert Jaroszewski        23 kwietnia 2018        Komentarze (0)

Dziś o niekończącym się temacie, jakim jest czas załatwiania spraw w urzędzie.

Postępowania, których celem jest udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ciągną się miesiącami na przekór przepisom regulującym terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.

Tytułem usprawiedliwienia urzędników trzeba przyznać, że urzędy zalane są powodzią wniosków i nawet starając się (informatyzacja, zatrudnianie nowych pracowników, reorganizacja), efekt jest daleki od ideału.

Cudzoziemiec jako wnioskodawca i strona postępowania, to ciężki przypadek, gdyż nie zna przepisów, często ma trudności z porozumiewaniem się i zrozumieniem podstawowych kwestii o niuansach prawa nie wspominając.

Są jednak sprawy oczywiste, proste, których zwłoka w rozpatrzeniu jest nie do uzasadnienia.

Jaka jest na to recepta?

Ponaglenie.

Ponaglenie odnosi się do dwóch sytuacji.

  1. Bezczynność – nie załatwiono sprawy w ustawowym terminie oraz w nowym terminie wskazanym w zawiadomieniu o niezałatwieniu sprawy w terminie.
  2. Przewlekłość – postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

Ponaglenie jest podaniem i musi zawierać uzasadnienie.

W wyniku ponaglenia sprawa trafia do organu rozpatrującego ponaglenie, który podejmuje określone kroki, m.in.:

1.      wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

2.      w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:

a)      zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone,

b)      zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewody w sprawach uregulowanych w ustawie o cudzoziemcach.

Zasadniczo ponaglenie wnosi strona za pośrednictwem organu właściwego do załatwienia sprawy.

Ponaglenia w sprawach postępowań dotyczących udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wnosimy więc do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, ale za pośrednictwem wojewody, który prowadzi sprawę.

A tu wzór ponaglenia, oczywiście z natury mocno uproszczony i wymagający dostosowania do konkretnej sytuacji.

Strefa nadgraniczna

Robert Jaroszewski        26 marca 2018        Komentarze (0)

Cudzoziemiec może być niezwłocznie doprowadzony do granicy, jeżeli został zatrzymany w strefie nadgranicznej bezpośrednio po przekroczeniu granicy nieumyślnie i wbrew przepisom prawa (np. zabłąkany grzybiarz).

Strefa nadgraniczna obejmuje cały obszar gmin przyległych do granicy państwowej, a na odcinku morskim – do brzegu morskiego.

Strefa nadgraniczna obejmuje swoim zasięgiem obowiązki cudzoziemców zamierzających nabyć nieruchomość oraz … prawa przewożących napoje alkoholowe.