Skarga na konsula – ciąg dalszy nastąpił

Robert Jaroszewski        04 stycznia 2019        Komentarze (0)

Urzędnicy konsularni pracują z szybkością 1 wniosku na 2-3 minuty.

Szybko.

To jednak nie ta zabójcza szybkość stała się przyczyną wprowadzenia nowych przepisów dotyczących skarg na działalność konsulów a brak dostatecznej kontroli nad wydawanymi przez konsulów rozstrzygnięciami oraz arbitralność podejmowanych decyzji.

Pisałem o tym tu.

Jak  wygląda procedura kontroli działalności konsula po zmianach w prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jakie nastąpiły w 2019 r.

Otrzymujesz:

– odmowę wydania;

– cofnięcie;

– unieważnienie;

wizy Schengen.

Składasz do konsula wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W przypadku kolejnej negatywnej decyzji, masz prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który orzeka w tym temacie.

Na tym koniec dobrych wieści –istnieją bowiem bolączki młodej regulacji (praktyka stosowania prawa pewne sprawy z czasem nam wyjaśni):

  1. udział skarżącego przed sądem w Warszawie, możliwości ustanowienia pełnomocnika dla skarżącego, doręczanie pism sądowych skarżącemu;
  2. język skargi – język polski, bo to język urzędowy;

ale od czego są tłumacze, rodzina, przyjaciele, no i prawnicy online.

Migracje.pl

Robert Jaroszewski        28 grudnia 2018        Komentarze (0)

Koniec roku 2018 a zatem podsumowania.

UDSC zaprezentował ciekawe statystki.

Najbardziej interesująco  kształtuje się liczba wydanych zezwoleń na pobyt czasowy, na osi okresu ich ważności.

Okazuje się, że najwięcej (77 tys.) wydano zezwoleń poniżej roku, z czego połowa to zezwolenia nie dłuższe niż pół roku.

Jest to pewne kuriozum, gdyż zezwolenia na pobyt czasowy z zasady powinny trwalej legalizować pobyt cudzoziemców na terenie RP, niż te kilka miesięcy. Jeżeli na zezwolenie czekamy miesiącami to nic, jak tylko pokwitować odbiór takiego zezwolenia i wyjechać z uwagi na koniec jego obowiązywania.

Proszę o sprostowanie, jeśli jest inaczej, ale podejrzewam, że przyczyną owej osobliwości jest wielokrotnie omawiana na blogu kwestia przewlekłości postępowania. Otóż po złożeniu wniosku czekamy na decyzję miesiącami, aby odebrać ją na te kilka miesięcy statystycznego obowiązywania.

W obliczu powszechnego utyskiwania na groźbę wyjazdu Ukraińców z Polski zastanówmy się, co zrobiliśmy, aby tych ludzi zachęcić do pozostania, gwarantując im choćby racjonalny (a najlepiej zgodny z prawem) czas trwania postępowania administracyjnego.

Nawet gdyby Ukraińcy wyjechali (z czym nie zgadza się moja znajoma Ukrainka – fryzjerka, a jak wiemy w zakładach fryzjerskich wiedzą o sprawach ludzkich jest dużo większa niż w różnych ważnych instytucjach), to  w kolejce poczekają inne narodowości – zgodnie ze statystyką obywatele Indii, Wietnamu i Chin.

Skarga na działalność konsula

Robert Jaroszewski        07 listopada 2018        Komentarze (0)

Tyk, tyk, tyk, bomba tyka (cyka).

Nadchodzi wielki finał sprawy C-403/16 Soufiane El Hassani przeciwko Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Na kanwie tej sprawy powstaje procedura sądowej kontroli decyzji wydawanych przez konsulów a dotyczących wiz.

Bez wątpienia jest to wydarzenie wielkiej wagi w obszarze praw cudzoziemców.

Kiedy to nastąpi? – w 2019 r.

Czy cudzoziemcy mogą głosować w wyborach samorządowych?

Robert Jaroszewski        12 października 2018        Komentarze (0)

Za sprawą Jeffreya „Jeff” Monsona, byłego zawodnika MMA, który wygrał wybory do rady Krasnogorska o czym doniosła prasa, w odpowiedzi na uśmiechnięte twarze z plakatów (wyborczych) spoglądające na mnie w drodze do pracy, pochyliłem się nad sprawą udziału cudzoziemców w polskich wyborach samorządowych w 2018 r.

Czynne prawo wyborcze, a więc prawo wybierania osób do rad gmin/miast (oraz prawo wybierania wójtów/burmistrzów/prezydentów) posiadają obywatele Unii Europejskiej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, stale zamieszkujący na obszarze tej gminy.

Europejczycy mogą zatem wybierać w Polsce radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Pewne osoby są jednak wyłączone z tego kręgu, np. prawomocnie pozbawieni praw publicznych.

Europejczyk może zostać radnym.

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) do rad gmin/miast posiadają obywatele Unii Europejskiej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, oraz stale zamieszkują na obszarze tej gminy.

Tu też są pewne ograniczenia np. prawa wybieralności nie ma obywatel Unii Europejskiej, pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Czynnego i biernego prawa wyborczego nie mają natomiast osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej.

Chodzi w tym wszystkim o to, żeby te najbliższe ludziom wspólnoty (samorządowe), rozwijały się z udziałem wszystkich osób zamieszkujących „małą ojczyznę”, a że jesteśmy w Unii, to z udziałem unitów. Toczy się jednak dyskusja na temat praw wyborczych innych nacji.

Najlepszą robotę wykonują zawsze aktywiści szkoda, że tylko w Warszawie.

Rychły koniec oświadczeń

Robert Jaroszewski        01 października 2018        Komentarze (0)

Starych oświadczeń, bo to już październik 2018 r.

Kończą się czasy oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy (stare oświadczenia).

W mocy pozostają oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń (nowe oświadczenia).

Do 31.10.2018 r.  istnieje możliwość składania wniosków, celem uzyskania wizy o nr „05”, czyli do pracy na podstawie starych oświadczeń. Wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania, jeżeli praca, w celu wykonywania której jest złożony ten wniosek, byłaby wykonywana po dniu 31 grudnia 2018 r.

Jesień za oknem, jesień oświadczeń, że tak “poetycko” się wyrażę.