Bezczynność organu w sprawach cudzoziemców; w nieskończoność?

Robert Jaroszewski        22 sierpnia 2018        Komentarze (0)

Dwa miesiące po wyroku WSA w Łodzi, jaki przedstawiłem we wpisie dotyczącym przewlekłości postępowania, WSA we Wrocławiu zajął się sprawą „szybkości” postępowania prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Warto zapoznać się z uzasadnieniem wyroku, gdyż skupia w sobie większość obecnych bolączek. Takie wyroki są na nie lekarstwem.

Sąd stwierdza.

Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, w której organ administracji nie podejmuje żadnej czynności w sprawie przez blisko siedem miesięcy i dopiero po tak odległym terminie (działania datowane na […] kwietnia 2018 r.) wzywa stronę do uzupełniania braków wniosku (podejmuje inne – w/w – czynności). Tym bardziej, że – do tego momentu – organ kompletnie ignorował nałożoną na niego (w art. 36 K.p.a.) powinność i nie zawiadomił strony o niezałatwieniu sprawy w terminie, nie podał przyczyn tego stanu rzeczy i nie wskazał nowego terminu załatwienia sprawy. Postawy organu nie zmieniły także – złożone przez skarżącego (data wpływu do organu: […] luty 2018 r.) – wniosek o przyspieszenie postępowania oraz ponaglenie. Nie sposób również nie zauważyć skierowanej do strony informacji, zawartej w piśmie z […] kwietnia 2018 r., że kontakt z prowadzącym sprawę inspektorem w siedzibie organu jest możliwy jedynie po uprzednim wezwaniu przez niego, co kłóci się oczywiście – m.in. – z zasadą zaufania do organów (art. 8 K.p.a.), z zasadą informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy (art. 9 K.p.a.), zasadą czynnego udziału strony w postępowaniu (art. 10 K.p.a.) i zasadą przekonywania (art. 11 K.p.a.). Powyższe stanowi, że – w prowadzonym w sprawie postępowaniu – zaistniała oczywista bezczynność organu, stanowiąca naruszenie zasad i terminów określonych w art. 35, art. 36 i art. 37 § 4 oraz w art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 i art. 12 K.p.a.

(…)

Sytuacja, w której strona czeka tak długo, jak w rozpoznawanej sprawie, na rozstrzygnięcie organu administracji publicznej (wydanie przez ten organ decyzji zezwalającej na pobyt czasowy) nie da się pogodzić z regułami demokratycznego państwa prawa i jednoznacznie wskazuje na rażące naruszenie prawa. Zachowanie organu nie zasługuje na aprobatę i w sposób oczywisty podważa zaufanie jednostki do organów administracji publicznej. Organ nie może także w nieskończoność (co czyni od dłuższego już czasu) powoływać się na kłopoty kadrowe i zmiany organizacyjne.

A za sprawą wyroku kolejne tysiące złotych zasądzone na rzecz cudzoziemca.

Ułatwienia w dostępie do pracy, nowe zawody bez informacji Starosty

Robert Jaroszewski        01 lipca 2018        Komentarze (0)

Pisałem tu o nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Chodzi o zwolnienie kolejnych zawodów od konieczności uzyskania informacji Starosty.

Doczekaliśmy się.

Od 1 lipca 2018 r. mamy wykaz zawodów, w przypadku których Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji Starosty.

Rozporządzenie zmieniające znajdziecie tu, zmieniło się jednak względem projektu – zrezygnowano z weryfikacji odpowiednich kwalifikacji oraz dodano zawodów. Czyli na plus.

Przedstawiam wykaz zawodów

Istotne jest, że prawidłowe odczytanie listy wymaga znajomości rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, które znajdziecie tu.

Porównanie obu aktów obrazuje, jak wiele zrobiono w tej sprawie.

Skutki braku załatwienia sprawy w terminie; tysiące spraw, tysiące złotych

Robert Jaroszewski        18 czerwca 2018        Komentarze (0)

Właśnie złożyłem wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, przewidywany czas załatwienia sprawy – 4 miesiące.

Pisałem już o ponagleniu, czas wskazać inny środek zwalczający bezczynność lub przewlekłość organu w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

Skarga do sądu administracyjnego.

Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania:

1) zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie rozstrzygnięcia;

2) stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania (jeżeli organ załatwi sprawę po wniesieniu skargi).

Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Sąd może orzec o istnieniu lub nieistnieniu uprawnienia lub obowiązku, jeżeli pozwala na to charakter sprawy oraz niebudzące uzasadnionych wątpliwości okoliczności jej stanu faktycznego i prawnego. Nie liczyłbym jednak na to orzeczenie w realiach spraw dotyczących cudzoziemców.

Sąd może orzec o wymierzeniu organowi grzywny lub przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną do wysokości połowy dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. I choć jest to uprawnienie, sądy korzystają z tej możliwości, zasądzając na rzecz cudzoziemców nawet kilkutysięczne kwoty.

W tym miejscu prezentuję wyrok, który jest wzorcowym opisem sytuacji z jaką wielu się zmaga.

Kolejne zawody cudzoziemców bez informacji starosty

Robert Jaroszewski        08 maja 2018        Komentarze (0)

Polska gospodarka pożąda nowych zawodów.

Ruszyła maszyna legislacyjna w zakresie dalszych ułatwień w dostępie cudzoziemców do polskiego rynku pracy.

Możemy ją śledzić tu.

W lipcu należy się spodziewać listy nowych zawodów, w których praca nie będzie wymagała uzyskania informacji starostywykaz_zawodów.

Wykaz obejmuje grupy elementarne, które w sumie tworzy 197 zawodów.

Zwolnienie od konieczności uzyskania informacji starosty stosowane będzie także w przypadku zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Nie wystarczy jednak sama chęć pracy w tym zawodzie.

Cudzoziemiec musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do pracy w zawodzie określonym w wykazie.

Wyrazem szczególnego zainteresowania tymi pracownikami (oraz z chęci odblokowania zatorów w urzędach), do spraw wszczętych i nie zakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia będziemy stosować przepisy nowe.

RODO chroni prawa cudzoziemców

Robert Jaroszewski        07 maja 2018        Komentarze (0)

RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chroni prawa cudzoziemców.

Na gruncie RODO nie ma znaczenia narodowość osób, których dane są przetwarzane.

Jeżeli działalność polskiego przedsiębiorcy polega na oferowaniu usług cudzoziemcom np. osobom pochodzących z Ukrainy, czy Białorusi, to należy przetwarzać dane osobowe tych osób w zgodzie z RODO.

Przepisom RODO podlegają przedsiębiorcy zagraniczni prowadzący działalność w Unii Europejskiej.

Zatem RODO powinien stosować odział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce, jeżeli przetwarza dane osobowe.