Rychły koniec oświadczeń

Robert Jaroszewski        01 października 2018        Komentarze (0)

Starych oświadczeń, bo to już październik 2018 r.

Kończą się czasy oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy (stare oświadczenia).

W mocy pozostają oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń (nowe oświadczenia).

Do 31.10.2018 r.  istnieje możliwość składania wniosków, celem uzyskania wizy o nr „05”, czyli do pracy na podstawie starych oświadczeń. Wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania, jeżeli praca, w celu wykonywania której jest złożony ten wniosek, byłaby wykonywana po dniu 31 grudnia 2018 r.

Jesień za oknem, jesień oświadczeń, że tak “poetycko” się wyrażę.

Cudzoziemcy w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Robert Jaroszewski        04 września 2018        Komentarze (0)

To już trzecia Konstytucja w Polsce…

Po Konstytucji RP z 1997 r., Konstytucji dla Biznesu, pojawiła się Konstytucja dla Nauki.

Jaka będzie nowa Konstytucja?

Świat polskiej nauki żyje reformą jaką wprowadza tak zwana Konstytucja dla Nauki, czyli ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana także ustawą 2.0.

Ustawa wchodzi w życie zasadniczo 1 października 2018 r.

Wiedz, że ustawa zawiera cały dział traktujący o cudzoziemcach w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Ustawa przewiduje, że cudzoziemcy będą mogli podejmować studia, kształcenie w szkołach doktorskich, uczestniczyć w studiach podyplomowych i innych formach kształcenia. Cudzoziemiec będzie również uprawniony do podjęcia zatrudnienia w uczelni, a także będzie mógł uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej.

Cudzoziemiec będzie mógł zostać zatrudniony jako nauczyciel akademicki, będzie mu również można powierzyć inną pracę zarobkową w zakresie zadań związanych z kształceniem i prowadzeniem działalności naukowej, przy czym nie będzie w tym celu konieczne uzyskanie zezwolenia i zgody organu zatrudnienia.

W sposób wyraźny określono również, że zatrudniony cudzoziemiec podlegać będzie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a także będzie korzystał z uprawnień na zasadach obowiązujących polskich obywateli pozostających w stosunku pracy.

W przepisach wprowadzających ustawę 2.0, zmieniono także ustawę o cudzoziemcach w części dotyczącej osób studiujących oraz naukowców.

Kończąc należy dodać, że Konstytucja dla Nauki nie jest żadną konstytucją.

300+ także cudzoziemcom

Robert Jaroszewski        24 sierpnia 2018        Komentarze (0)

Dzieci już wkrótce przywitają nowy rok szkolny, stąd warto przypomnieć, że “świadczenie dobry start” wynikające z rządowego programu “Dobry start“, czyli słynne 300+ przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcom.

Bezczynność organu w sprawach cudzoziemców; w nieskończoność?

Robert Jaroszewski        22 sierpnia 2018        Komentarze (0)

Dwa miesiące po wyroku WSA w Łodzi, jaki przedstawiłem we wpisie dotyczącym przewlekłości postępowania, WSA we Wrocławiu zajął się sprawą „szybkości” postępowania prowadzonego przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Warto zapoznać się z uzasadnieniem wyroku, gdyż skupia w sobie większość obecnych bolączek. Takie wyroki są na nie lekarstwem.

Sąd stwierdza.

Niedopuszczalna jest bowiem sytuacja, w której organ administracji nie podejmuje żadnej czynności w sprawie przez blisko siedem miesięcy i dopiero po tak odległym terminie (działania datowane na […] kwietnia 2018 r.) wzywa stronę do uzupełniania braków wniosku (podejmuje inne – w/w – czynności). Tym bardziej, że – do tego momentu – organ kompletnie ignorował nałożoną na niego (w art. 36 K.p.a.) powinność i nie zawiadomił strony o niezałatwieniu sprawy w terminie, nie podał przyczyn tego stanu rzeczy i nie wskazał nowego terminu załatwienia sprawy. Postawy organu nie zmieniły także – złożone przez skarżącego (data wpływu do organu: […] luty 2018 r.) – wniosek o przyspieszenie postępowania oraz ponaglenie. Nie sposób również nie zauważyć skierowanej do strony informacji, zawartej w piśmie z […] kwietnia 2018 r., że kontakt z prowadzącym sprawę inspektorem w siedzibie organu jest możliwy jedynie po uprzednim wezwaniu przez niego, co kłóci się oczywiście – m.in. – z zasadą zaufania do organów (art. 8 K.p.a.), z zasadą informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy (art. 9 K.p.a.), zasadą czynnego udziału strony w postępowaniu (art. 10 K.p.a.) i zasadą przekonywania (art. 11 K.p.a.). Powyższe stanowi, że – w prowadzonym w sprawie postępowaniu – zaistniała oczywista bezczynność organu, stanowiąca naruszenie zasad i terminów określonych w art. 35, art. 36 i art. 37 § 4 oraz w art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 i art. 12 K.p.a.

(…)

Sytuacja, w której strona czeka tak długo, jak w rozpoznawanej sprawie, na rozstrzygnięcie organu administracji publicznej (wydanie przez ten organ decyzji zezwalającej na pobyt czasowy) nie da się pogodzić z regułami demokratycznego państwa prawa i jednoznacznie wskazuje na rażące naruszenie prawa. Zachowanie organu nie zasługuje na aprobatę i w sposób oczywisty podważa zaufanie jednostki do organów administracji publicznej. Organ nie może także w nieskończoność (co czyni od dłuższego już czasu) powoływać się na kłopoty kadrowe i zmiany organizacyjne.

A za sprawą wyroku kolejne tysiące złotych zasądzone na rzecz cudzoziemca.

Ułatwienia w dostępie do pracy, nowe zawody bez informacji Starosty

Robert Jaroszewski        01 lipca 2018        Komentarze (0)

Pisałem tu o nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.

Chodzi o zwolnienie kolejnych zawodów od konieczności uzyskania informacji Starosty.

Doczekaliśmy się.

Od 1 lipca 2018 r. mamy wykaz zawodów, w przypadku których Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności uzyskania informacji Starosty.

Rozporządzenie zmieniające znajdziecie tu, zmieniło się jednak względem projektu – zrezygnowano z weryfikacji odpowiednich kwalifikacji oraz dodano zawodów. Czyli na plus.

Przedstawiam wykaz zawodów

Istotne jest, że prawidłowe odczytanie listy wymaga znajomości rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, które znajdziecie tu.

Porównanie obu aktów obrazuje, jak wiele zrobiono w tej sprawie.