Skarga na działalność konsula

Robert Jaroszewski        07 listopada 2018        Komentarze (0)

Tyk, tyk, tyk, bomba tyka (cyka).

Nadchodzi wielki finał sprawy C-403/16 Soufiane El Hassani przeciwko Ministrowi Spraw Zagranicznych.

Na kanwie tej sprawy powstaje procedura sądowej kontroli decyzji wydawanych przez konsulów a dotyczących wiz.

Bez wątpienia jest to wydarzenie wielkiej wagi w obszarze praw cudzoziemców.

Kiedy to nastąpi? – w 2019 r.

Czy cudzoziemcy mogą głosować w wyborach samorządowych?

Robert Jaroszewski        12 października 2018        Komentarze (0)

Za sprawą Jeffreya „Jeff” Monsona, byłego zawodnika MMA, który wygrał wybory do rady Krasnogorska o czym doniosła prasa, w odpowiedzi na uśmiechnięte twarze z plakatów (wyborczych) spoglądające na mnie w drodze do pracy, pochyliłem się nad sprawą udziału cudzoziemców w polskich wyborach samorządowych w 2018 r.

Czynne prawo wyborcze, a więc prawo wybierania osób do rad gmin/miast (oraz prawo wybierania wójtów/burmistrzów/prezydentów) posiadają obywatele Unii Europejskiej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, stale zamieszkujący na obszarze tej gminy.

Europejczycy mogą zatem wybierać w Polsce radnych oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów.

Pewne osoby są jednak wyłączone z tego kręgu, np. prawomocnie pozbawieni praw publicznych.

Europejczyk może zostać radnym.

Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) do rad gmin/miast posiadają obywatele Unii Europejskiej, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, oraz stale zamieszkują na obszarze tej gminy.

Tu też są pewne ograniczenia np. prawa wybieralności nie ma obywatel Unii Europejskiej, pozbawiony prawa wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

Czynnego i biernego prawa wyborczego nie mają natomiast osoby niebędące obywatelami Unii Europejskiej.

Chodzi w tym wszystkim o to, żeby te najbliższe ludziom wspólnoty (samorządowe), rozwijały się z udziałem wszystkich osób zamieszkujących „małą ojczyznę”, a że jesteśmy w Unii, to z udziałem unitów. Toczy się jednak dyskusja na temat praw wyborczych innych nacji.

Najlepszą robotę wykonują zawsze aktywiści szkoda, że tylko w Warszawie.

Rychły koniec oświadczeń

Robert Jaroszewski        01 października 2018        Komentarze (0)

Starych oświadczeń, bo to już październik 2018 r.

Kończą się czasy oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy (stare oświadczenia).

W mocy pozostają oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń (nowe oświadczenia).

Do 31.10.2018 r.  istnieje możliwość składania wniosków, celem uzyskania wizy o nr „05”, czyli do pracy na podstawie starych oświadczeń. Wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania, jeżeli praca, w celu wykonywania której jest złożony ten wniosek, byłaby wykonywana po dniu 31 grudnia 2018 r.

Jesień za oknem, jesień oświadczeń, że tak “poetycko” się wyrażę.

Cudzoziemcy w systemie szkolnictwa wyższego i nauki

Robert Jaroszewski        04 września 2018        Komentarze (0)

To już trzecia Konstytucja w Polsce…

Po Konstytucji RP z 1997 r., Konstytucji dla Biznesu, pojawiła się Konstytucja dla Nauki.

Jaka będzie nowa Konstytucja?

Świat polskiej nauki żyje reformą jaką wprowadza tak zwana Konstytucja dla Nauki, czyli ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwana także ustawą 2.0.

Ustawa wchodzi w życie zasadniczo 1 października 2018 r.

Wiedz, że ustawa zawiera cały dział traktujący o cudzoziemcach w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Ustawa przewiduje, że cudzoziemcy będą mogli podejmować studia, kształcenie w szkołach doktorskich, uczestniczyć w studiach podyplomowych i innych formach kształcenia. Cudzoziemiec będzie również uprawniony do podjęcia zatrudnienia w uczelni, a także będzie mógł uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej.

Cudzoziemiec będzie mógł zostać zatrudniony jako nauczyciel akademicki, będzie mu również można powierzyć inną pracę zarobkową w zakresie zadań związanych z kształceniem i prowadzeniem działalności naukowej, przy czym nie będzie w tym celu konieczne uzyskanie zezwolenia i zgody organu zatrudnienia.

W sposób wyraźny określono również, że zatrudniony cudzoziemiec podlegać będzie obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, a także będzie korzystał z uprawnień na zasadach obowiązujących polskich obywateli pozostających w stosunku pracy.

W przepisach wprowadzających ustawę 2.0, zmieniono także ustawę o cudzoziemcach w części dotyczącej osób studiujących oraz naukowców.

Kończąc należy dodać, że Konstytucja dla Nauki nie jest żadną konstytucją.

300+ także cudzoziemcom

Robert Jaroszewski        24 sierpnia 2018        Komentarze (0)

Dzieci już wkrótce przywitają nowy rok szkolny, stąd warto przypomnieć, że “świadczenie dobry start” wynikające z rządowego programu “Dobry start“, czyli słynne 300+ przysługuje zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcom.