Karta Polaka

Robert Jaroszewski        31 grudnia 2014        Komentarze (0)

Spotykając się regularnie z problemami związanymi z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Polski często obserwuję mylenie dwóch dokumentów: karty pobytu oraz Karty Polaka. O karcie pobytu pisałem na łamach bloga już kilkukrotnie, wpisy na ten temat znajdziesz m. in. tutaj i tutaj.

Karta Polaka ma na celu pomóc „Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym, wypełniając moralny obowiązek wobec Polaków na Wschodzie, którzy na skutek zmiennych losów naszej Ojczyzny utracili obywatelstwo polskie„. Jest fragment preambuły, którą ustawodawca poprzedził właściwy tekst ustawy o Karcie Polaka.

Co do zasady, karta ta jest wydawana osobie, która:

  • wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
  • złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
  • wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie;
  • w dniu złożenia wniosku o wydanie Karty Polaka posiada obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu albo posiada w jednym z tych państw status bezpaństwowca.

Wyżej wymienione warunki spełnić trzeba łącznie. Karta Polaka nie jest wydawana osobie, która posiada obywatelstwo polskie lub zezwolenia na pobyt stały na terytorium Polski. Dokument ten potwierdza przynależność do Narodu Polskiego oraz uprawnia do korzystania z szeregu uprawnień wynikających z przepisów ustawy. Niektóre z nich, to:

  • możliwość wykonywania pracy na terytorium RP bez konieczności pozyskiwania zezwolenia na pracę;
  • podejmowania studiów, studiów doktoranckich i innych form kształcenia na zasadach przewidzianych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, a także korzystanie z form edukacji przewidzianych ustawą o systemie oświaty;
  • korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych, w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  •  korzystanie z ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Trzeba jednak pamiętać, że Karta Polaka nie jest dokumentem potwierdzającym obywatelstwo polskie jej posiadacza. Nie uprawnia również samodzielnie do przekraczania granicy ani do osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do postępowania w sprawie wydania Karty Polaka, w zakresie w jakim ustawa nie zawiera odrębnych regulacji, stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, a jej przyznanie następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organem uprawnionym do jej wydania, do którego skierować należy wniosek, jest konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Postępowanie to jest wolne od opłat konsularnych.

Wzór Karty Polaka oraz wniosku o jej wydanie znaleźć można w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Polaka oraz wzoru Karty Polaka. Znajdziesz je w bazie wiedzy.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: