Założenie firmy w Polsce przez cudzoziemca

Robert Jaroszewski        20 września 2016        Komentarze (1)

Wielu z Was rozwija w Polsce swoje skrzydła – to widać.

Wielu na tyle, że zaczyna poważnie myśleć o rozpoczęciu biznesu na własny rachunek.

Od dłuższego czasu nosiłem się zamiarem poruszenia na blogu wątku prowadzenia przez cudzoziemców działalności gospodarczej w Polsce. Dziś rozpoczynam ten temat, a na początek przedstawię Ci ogólne warunki na jakich można taki biznes rozpocząć.

Wypada zacząć od tego, że oczywiście cudzoziemcy mogą prowadzić na terenie RP działalność gospodarczą. To na jakich warunkach odbywa się jej prowadzenie zależy przede wszystkim od tego skąd pochodzi cudzoziemiec.

Zatem kolejno:

1) jeśli cudzoziemiec jest obywatelem jednego:

 • z państw członkowskich Unii Europejskiej,
 •  państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobą zagraniczną z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi,

może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Dla ułatwienia, wyżej mowa o osobach pochodzących z następujących państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

2) kolejna grupa cudzoziemców, którzy mogą podejmować prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce na zasadach takich samych jak obywatele polscy, to cudzoziemcy pochodzący z innych państw niż wyżej wymienione, posiadający jedno z wymienionych niżej uprawnień:

 • zezwolenie na pobyt stały,
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144 (zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach) lub art. 159 ust. 1 (zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną), z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust-1-pkt-1-lit-a-d, art-186-ust-1-pkt-3-i-4 ustawy o cudzoziemcach,
 • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną członkowi rodziny, w rozumieniu art-159-ust-3-i-4 ustawy o cudzoziemcach, pewnych kategorii osób (posiadających zezwolenie na pobyt stały, pobyt rezydenta, uchodźców i posiadających ochronę uzupełniającą),
 • status uchodźcy,
 • ochronę uzupełniającą,
 • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
 • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,
 • korzystający w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
 • posiadający ważną Kartę Polaka,
 • będący członkami rodziny, w rozumieniu art-2-pkt-4 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, dołączającymi do obywateli państw, o których mowa wyżej (w pkt 1 wpisu), lub przebywającymi z nimi.

Ta regulacja jest bardzo drobiazgowa tak czy inaczej, musisz zweryfikować czy zaliczasz się do jednej z tych grup.

3) jeśli cudzoziemiec nie kwalifikuje się do żadnej z wskazanych wyżej grup, również może prowadzić działalność gospodarczą w Polsce. Istotnemu ograniczeniu ulegają natomiast formy prowadzenia takiej działalności. Prowadzenie biznesu odbywać się tu będzie poprzez uczestnictwo w jednej ze spółek prawa handlowego: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej.

Oznacza to też, że wyłączona dla takich osób jest możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki jawnej i partnerskiej, przede wszystkim zaś prowadzenia działalności gospodarczej jako osoba fizyczna (na podstawie wpisu do CEIDG). Umowy międzynarodowe mogą jednak traktować te kwestie inaczej.

Co istotne – prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Polski w formie spółki nie wymaga osobistej obecności cudzoziemca w Polsce, może jednak stanowić podstawę do zalegalizowania takiego pobytu w formule trwalszej niż zapewnia to wiza (uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce).

Na dziś to wszystko.

Niezmiennie zapraszam do śledzenia bloga!

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Stefan 29 października, 2016 o 18:02

👍

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: