Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi 2018

Robert Jaroszewski        27 września 2017        Komentarze (0)

Omawiając temat zamian w zatrudnianiu cudzoziemców A.D. 2018 nie sposób pominąć oświadczeń.

Od 1 stycznia 2018 roku nadal będzie można zatrudniać cudzoziemców na podstawie oświadczeń, unikając konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. Jednak procedura i zasady zatrudniania na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi zmienią się istotnie.

A zatem, co nas czeka w sprawie oświadczeń w roku 2018 ?

Na podstawie oświadczenia cudzoziemiec będzie mógł przepracować 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

Oświadczenie będzie dotyczyło konkretnego cudzoziemca, będzie również określało szczegółowo rodzaj powierzanej pracy i warunki jej wykonywania.

Minister określi rozporządzeniem państwa, których obywateli będzie można zatrudniać na podstawie oświadczeń. Cudzoziemców tych narodowości będzie można zatrudniać w każdym zawodzie.

Dodatkowo minister będzie uprawniony do określenia rozporządzeniem zawodów, w których możliwe będzie zatrudnianie na podstawie oświadczeń cudzoziemców bez ograniczeń co do ich narodowości.

Minister określi rozporządzeniem wzór oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

Wpis oświadczenia do ewidencji będzie odpłatny. Minister określi rozporządzeniem wysokość takiej opłaty – nie większej niż 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.

Z oświadczeniem pracodawca nadal będzie musiał się udać PUP, właściwego ze względu na jego (pracodawcy) siedzibę lub miejsce stałego pobytu.

Każdy Starosta będzie prowadził ewidencję takich oświadczeń.

Przepisy wprowadzają terminy na załatwienie sprawy dotyczącej oświadczenia. W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powinno one zostać wpisane do ewidencji nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego – nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

W przypadkach określonych w ustawie Starosta będzie wydawał decyzję administracyjną o odmowie wpisania oświadczenia do ewidencji. Będzie to mógł uczynić między innymi jeśli uzna, iż z okoliczności wynika że:

– oświadczenie zostało złożone dla pozoru;

– oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu;

– podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom.

Usunięta została „luka” dotycząca legalnej pracy cudzoziemca w okresie między wygaśnięciem oświadczenia a wydaniem zezwolenia na pracę, kontynuowanej u dotychczasowego pracodawcy. Dotąd żaden przepis nie uprawniał do pracy w takim „okresie przejściowym” bez zezwolenia. Teraz się to zmieni i możliwe będzie legalne kontynuowanie pracy przez cudzoziemca po wygaśnięciu oświadczenia a przed uzyskaniem zezwolenia na pracę (pod pewnymi wszakże warunkami).

Właściwy minister będzie mógł określić w drodze rozporządzenia maksymalną ilość oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, jaką starostowie będą mogli zarejestrować w danym roku kalendarzowym. Limity określone rozporządzeniem będą mogły dotyczyć poszczególnych województw, zawodów, rodzajów umów zawieranych z pracownikiem-cudzoziemcem, lub rodzajów działalności pracodawców.

Jako, że czynię ten wpis we wrześniu 2017 r., to mogę jedynie poinformować, że w projekcie rozporządzenia (w trakcie rządowego procesu legislacyjnego), które ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2018 r. jest mowa o 6 państwach, których obywatele będą korzystać z dobrodziejstw oświadczeń to jest:

1) Republika Armenii;

2) Republika Białorusi;

3) Republika Gruzji;

4) Republika Mołdawii;

5) Federacja Rosyjska;

6) Ukraina.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

e-mail: biuro@jaroszewski.legal

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Zanim napiszesz komentarz wiedz, że zawsze czytam i moderuję wszystkie komentarze. Na pewno przeczytam też i Twój. Niestety niektórych komentarzy z bardzo różnych względów nie mogę zamieścić. Nie miej więc do mnie pretensji o to, że nie zamieściłem Twojego komentarza lub odpowiedzi na niego. Pamiętaj, że poświęcasz swój czas na napisanie komentarza, który może pozostać bez odpowiedzi.

Jeżeli szukasz porady prawnej lub kontaktu ze mną w innej sprawie, niż wpis na blogu, skontaktuj się ze mną przez formularz dostępny w zakładce Kontakt

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych jest Robert Jaroszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Roberta Jaroszewskiego w Bydgoszczy (85-790) przy ul. Fordońskiej 430.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem biuro@jaroszewski.legal.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: